પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

સ્‍થળનું નામ કડા ડેમ(જાબુંઘોડા)
સ્‍થળની વિસ્‍તૃત માહિતી જોવા લાયક પાકૃતિક સૌદર્ય
સ્‍થળ ૫ર કેવી રીતે ૫હોંચવું જાબુઘોડાથી ત્રણ કિ.મી.અંતરે.
અંતર કી.મી.(જીલ્‍લા કક્ષાએથી) ૩ કી.મી.
અગત્‍યનો દિવસ તમામ
અનુકુળ સમય --