પંચાયત વિભાગ

પ્રમુખશ્રીશ્રી બારીઆ સુભાષભાઇ રુખદભાઇ
પ્રમુખશ્રી
શ્રી સી. ડી. રાઠવાશ્રી એસ. ઓ. પારેખ
ઈ.ચા.ટી.ડી.ઓ. જાંબુઘોડા, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગપંચમહાલ જીલ્લોજાંબુઘોડા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

જાંબુઘોડા
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૫૫
વસ્‍તી ૩૬૩૧૯
જાંબુધોડામાં ૫૫ જેટલા ગામો આવેલા છે. જાંબુઘોડા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના પંચમહાલ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે.  જાંબુઘોડા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. મુખ્ય પાકો ડાંગર,મકાઈ,કપાસ,તુવેર,અડદ,શાકભાજી છે.