પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેવસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

વષૅ-૨૦૦૮-૦૯
તાલુકાનુ નામ:- ગોધરા
વસ્તી વધારાનો દર ૨૦.૩૯ ટકાવારી
વસ્તીની ગીચતા ૫૧૮ -
દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા ૯૩૮ -
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧૬૫૯૭૦ ૪૨.૧૪
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧૧૩૧૪૨ ૨૨.૪૫
સીમાન્ત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૫૩૦૯૮ ૧૩.૪૪
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૨૨૭૬૯૩ ૪૫.૨૧