પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

પગાર કેન્દ્ર નંબર ૦૧ અંબાલી છાત્રાલય
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ શિક્ષકનું નામ શૈક્ષણિક સંસ્થાનું નામ રહેઠાણનું સરનામું ફોન નંબર/ મોબાઇલ નંબર
ગોધરા ડોકટરના મુવાડા ઠાકોર અમરસિંહ ગુમાનસિંહ અંબાલી છાત્રાલય મુ. પો. ડોકટરના મુવાડા, તા. ગોધરા 9978026627
  ડોકટરના મુવાડા સોલંકી ઉષાબેન નાનુસિંહ અંબાલી છાત્રાલય મુ. પો. ડોકટરના મુવાડા, તા. ગોધરા  
  ડોકટરના મુવાડા ભાટીયા ધર્મિષ્ઠાબેન ચંદુલાલ અંબાલી છાત્રાલય મુ. પો. ડોકટરના મુવાડા, તા. ગોધરા  
  ડોકટરના મુવાડા પરમાર કાશ્મીરાબેન ચંદુલાલ અંબાલી છાત્રાલય મુ. પો. ડોકટરના મુવાડા, તા. ગોધરા  
  ડોકટરના મુવાડા પટેલ લીલાબેન લાલાભાઇ અંબાલી છાત્રાલય મુ. પો. ડોકટરના મુવાડા, તા. ગોધરા  
  ડોકટરના મુવાડા પટેલ શુશીલાબેન રમણભાઇં અંબાલી છાત્રાલય મુ. પો. ડોકટરના મુવાડા, તા. ગોધરા ૦૨૬૭૨-૨૫૨૬૭૯
  વાવડી ખુદૅ ચૌહાણ સરોજબેન શનાભાઇ ચારણ ફળીયા મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
  વાવડી ખુદૅ પંડયા શારદાબેન પરસોત્તમભાઇ ચારણ ફળીયા મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
  વાવડી ખુદૅ ઉપાધ્યાય કોકીલાબેન લક્ષ્મીરામ ચારણ ફળીયા મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૦   વાવડી ખુદૅ ચાવડા રાહેલબેન ગણેશભાઇ ચારણ ફળીયા મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૧   વાવડી ખુદૅ પરમાર ઇન્દુમતીબને મીઠાભાઇ વાવડી ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૨   વાવડી ખુદૅ ભટૃ પ્રમીલાબેન નવીનચંદફ વાવડી ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૩   વાવડી ખુદૅ પરમાર ચઁચળબેન હીરાભાઇ વાવડી ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૪   વાવડી ખુદૅ પરમાર રણછોડભાઇ ધનાભાઇ વાવડી ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૫   વાવડી ખુદૅ સોની મીનાબેન રાજેન્દફકુમાર વાવડી ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૬   વાવડી ખુદૅ જાની શર્મીષ્ઠાબેન વાસુદેવ વાવડી ન.વ. ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા ૦૨૬૭૨-૨૫૦૧૬૯
૧૭   વાવડી ખુદૅ પરમાર ગીતાબેન ચંદુલાલ વાવડી ન.વ. ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૮ ગોધરા વાવડી ખુદૅ રાઠોડ જયોતિબેન ચીમનલાલ વાવડી ન.વ. ખુદૅ મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૧૯   વાવડી ખુદૅ પટેલ દશૅનાબેન સોમાભાઇ છોગાળા ફળીયા મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા ૦૨૬૭૨-૨૬૧૯૬૩
૨૦   વાવડી ખુદૅ સોલંકી રેખાબેન લાલાભાઇ છોગાળા ફળીયા મુ. પો. વાવદીખુદૅ, તા. ગોધરા  
૨૧   ભામૈયા (પશ્ચિમ) જોષી દેવીબાળાબેન કનકલાલ ભામૈયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા ૦૨૬૭૨-૨૬૦૩૭૮
૨૨   ભામૈયા (પશ્ચિમ) પરમાર નયનાબેન કમલેશભાઇ ભામૈયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા  
૨૩   ભામૈયા (પશ્ચિમ) પટેલ શોભનાબેન રણછોડભાઇ ભામૈયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા  
૨૪   ભામૈયા (પશ્ચિમ) પટેલ જયશ્રીબો બાપુજીભાઇ ભામૈયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા  
૨૫   ભામૈયા (પશ્ચિમ) ચાવડા શિલ્પાબેન બાપુજીભાઇ ભામૈયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા  
૨૬   ભામૈયા (પશ્ચિમ) જોષી પ્રકાશુમાર હરજીવનદાસ ભરવાડ ફળીયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા ૦૨૬૭૨-૨૬૧૧૬૪
૨૭   ભામૈયા (પશ્ચિમ) પંડયા કૌશીકકુમાર અંબાલાલ ભરવાડ ફળીયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા  
૨૮   ભામૈયા (પશ્ચિમ) પરમાર શૈલેષુમાર રમણભાઇ ભરવાડ ફળીયા મુ.પો. ભામૈયા (પ) તા. ગોધરા  
૨૯   બેટીયા પટેલ કંચનભાઇ ભુલાભાઇ ખાંટના મુ. બેટીયા મુ.પો. બેટીયા, તા. ગોધરા 9924796282
૩૦   બેટીયા પટેલ પ્રવિણભાઇ કાન્તીલાલ ખાંટના મુ. બેટીયા મુ.પો. બેટીયા, તા. ગોધરા  
 
  આગળ જુઓ