પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

 
શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી ડી.એમ. મકવાણા  
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૯
 
વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી ડી.એમ. મકવાણા તા.કે.ની. ૨૪૧૫૮૨ - ૯૩૨૭૭૧૦૮૦૭
શ્રી વી.ઓ.પટેલ સિ.કલાકૅ ૨૪૧૫૮૨ - ૯૯૯૮૨૪૩૩૨૭
શ્રી એસ.ડી.પરમાર શિક્ષણ ૨૪૧૫૮૨ - -