પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળાઓની વિગતો

શાળાઓની/કોલેજોની વિગતો

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
અં. નં. શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ પ્રાથમિક, હાયર સેકન્‍ડરી, આટૅસ, કોમૅસ, સાયન્‍સ, એન્‍જીન્‍યરીંગ, પીટીસી વગેરે શાળા/કોલેજના પ્રિન્‍સી૫લનું નામ સરનામું ફોન નંબર
એમ.એન્‍ડ મહેતા હા.ગોધરાગોધરા માધ્‍યમિક ડી.આર.શાહ ગોધરા 94270 36640 - -
શ્રી નુતન હા. પટેલ વાડા ગોધરા સદર માધ્‍યમિક વી.બી.ગોહીલ ગોધરા 98245 15847
શ્રી જ્ઞાનદિપ કન્‍યા વિ..ગોધરા સદર માધ્‍યમિક એચ.એન. +વેદી ગોધરા 99791 89888
નરેન્‍દ્રદેવ હા. ગોધરા સદર માધ્‍યમિક વાય. એન. શુકલ ગોધરા ૯૮૯૮૦૭૩૩૫૨
શ્રી ઉન્‍તી વિ.ગોધરા સદર માધ્‍યમિક ડી.આર. જાદવ ગોધરા ૯૯૭૯૮૯૦૯૬૫
ટી.સી.સોની. મા.શાળા સદર માધ્‍યમિક એચ.એલ.મહેતા ગોધરા ૯૪૨૬૩૫૮૯૭૪
રણછોડરાય મા. શાળા સદર માધ્‍યમિક એસ.આર. અમીન ગોધરા ૯૮૭૯૬૯૨૨૩૦
મા.શાળા અછાલા, છારીયા છારીયા માધ્‍યમિક ડી.જી.પટેલ છારીયા ૯૯૭૯૯૯૦૧૨૨
ડી.કે.મા. શાળા મહુલીયા મહુલીયા માધ્‍યમિક આર.આર. પટેલ મહુલીયા ૯૪૨૬૭૩૯૫૭૩
૧૦ એચ. એન. પટેલ ઉ.બુ.વિ. આંગળીયા આંગળીયા માધ્‍યમિક આર.એસ. જોષી આંગળીયા ૯૯૦૯૭૩૩૫૫૧
૧૧ એમ.જી.એસ. કાંકણપુર કાંકણપુર માધ્‍યમિક વિજય શાહ કાંકણપુર ૯૪૨૭૩૮૪૬૭૪
૧૨ એન.વી.એસ. ગલ્‍સ હા.કાંકણપુર કાંકણપુર માધ્‍યમિક શ્રીમતી પી.આર. પરીખ કાંકણપુર ૯૮૨૪૬૧૦૭૪૫
૧૩ પી.એમ. પટેલ ટીંબાગાબ ટીંબાગામ માધ્‍યમિક કે.સી.પટેલ ટીંબાગામ ૯૪૨૮૪૪૭૦૦૩
૧૪ એમ.ડી.પરીખ મહાજન ટીંબારોડ ટાંબારોડ માધ્‍યમિક પી.જે ઉપાધ્‍યાય ટાંબારોડ ૯૯૦૯૫૬૩૧૪૫
૧૫ સવાૅદય વિનય મંડળ રતનપુર રતનપુર કાં માધ્‍યમિક બી.એફ.પાદરીયા રતનપુર કાં ૯૭૨૫૩૪૪૧૭૪
૧૬ જ્ઞનસરિતા વિ. જુનીધરી જુનીધરી માધ્‍યમિક બી.એસ.પટેલ જુનીધરી ૯૯૭૯૮૯૦૭૫૩
૧૭ મહાજન ઇગ્‍લીસ સ્‍કુલ નદીસર નદીસર માધ્‍યમિક એમ.એમ.રાણા નદીસર ૯૪૨૭૫૩૪૮૦૯
૧૮ સરસ્‍વતી વિ.મોટીકાંટડી મોટીકાંટડી માધ્‍યમિક એચ. પી રાઉલજી મોટીકાંટડી ૯૯૭૯૭૨૩૬૫૦
૧૯ એન.કે. આદિવાસી સવોદય ટુવા ટુવા માધ્‍યમિક બી.આર.પરમાર ટુવા ૯૪૨૬૦૪૪૭૭૫
૨૦ હરસદી વિ.વેલવડ વેલવડ માધ્‍યમિક એમ.અમે.પટેલ વેલવડ ૯૯૭૮૭૭૯૫૯૨
૨૧ જલારામ ઇન્‍ટર નેશનલ વાવડી ખુ.(અ.મા.) વાવડી ખુ. માધ્‍યમિક સારસ ચૌધરી વાવડી ખુ. ૯૪૨૭૫૩૪૯૮૮
૨૨ જલારામ ઇન્‍ટર નેશનલ વાવડી ખુ.(ગુ.મા.) વાવડી ખુ. માધ્‍યમિક સારસ ચૌધરી વાવડી ખુ. ૯૪૨૭૫૩૪૯૮૮
૨૩ સવોદય ઉ.બુ.વિ. સામલી સામલી માધ્‍યમિક જે.ડી.રાઉલજી સામલી ૯૪૨૭૫૩૪૭૪૭
૨૪ કે.કે.ટી.હા. ધાણીતરા ધાણીતરા માધ્‍યમિક પી.જી.ડામોર ધાણીતરા ૯૯૭૯૫૧૬૩૪૮
૨૫ સ્‍વસ્‍તીક હા. વાવડી ખુ. વાવડી ખુ. માધ્‍યમિક આર.પી. રાવલજી વાવડી ખુ. ૯૯૨૫૧૧૮૮૩૫
૨૬ એસ.પી. વિ.પઠીયાર પઠીયાર માધ્‍યમિક જે.કે.સોલંકી પઠીયાર ૯૪૨૬૩૮૭૫૦૧
૨૭ સવોદય હા. વિંઝોલ વિઝોલ માધ્‍યમિક ડી.એન. પુવાર વિઝોલ -
૨૮ ખોડીયાર ગલ્‍સ હા. ટુવા ટુવા માધ્‍યમિક વી.એસ.પટેલ ટુવા -
૨૯ સવોદય વિ.બગીડોળ બગીડોળ માધ્‍યમિક કે.એમ. પટેલ બગીડોળ ૯૯૦૯૪૫૦૦૭૬
૩૦ અંબીકા ગલ્‍સ વિ. ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક એ ડી.પરમાર ગોધરા ૯૯૭૯૧૧૯૭૫૫
૩૧ સેન્‍ટ અરનોલ્‍ડ ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક ફાધર ચાલ્‍સૅ ગોધરા ૯૪૨૭૬૫૯૨૮૨
૩૨ સેન્‍ટ અરનોલ્‍ડ ગુ. મા.ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક ફાધર થોમસ ગોધરા -
૩૩ ઇકબાલ યુનિયન ગોધરો ગોધરા માધ્‍યમિક એસ.એ.દડી ગોધરા ૯૯૨૪૬૯૮૨૪૨
૩૪ ઇકબાલ ગલ્‍સ હા.ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક શ્રીમતી એસ.બુટવાલા એન. એ. ગોધરા ૯૭૨૬૮૭૫૩૪૦
૩૫ એમ.ઇ.ટી.હા. ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક શેખ કે.આઇ. ગોધરા ૯૯૨૫૨૫૪૪૨૨
૩૬ સૈફી જમાલી ઇ.મી. સ્‍કુલ ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક એમ.એ. ગાજીપુરવાલા ગોધરા -
૩૭ નવરચના મા. શાળા ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક આઇ.સી.શેખ મોહમદ સલીમ એમ. ગોધરા ૯૯૦૯૮૦૩૬૧૨
૩૮ મેકબ મેમરીયલ ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક આઇ.સી.સુરેશ પરમાર ગોધરા ૯૯૧૩૫૮૪૮૬૬
૩૯ કે.જી.પરમાર મા. શાળા સાંકલી સાંકલી માધ્‍યમિક જી.પી. પટેલ સાંકલી ૯૯૦૯૮૦૩૬૧૨
૪૦ પ્રકાશ હા. ગઢ ગઢ માધ્‍યમિક બી.એ.પટેલ ગઢ ૯૪૨૭૭૫૧૪૧૩
૪૧ આદશૅ કન્‍યા વિ. વડેલાવ વડેલાવ માધ્‍યમિક આઇ.સી કે.પી.બારીઆ વડેલાવ ૯૯૧૩૪૭૮૪૨૨
૪૨ સ્‍વામીનારયણ હા. જાફરાબાદ જાફરાબાદ માધ્‍યમિક કે.કે.પટેલ જાફરાબાદ ૯૪૨૭૦૩૬૪૬૬
૪૩ નવચેતન હા. ભુરાવાવ ભુરાવાવ માધ્‍યમિક કે.વી.માયાવંસી ભુરાવાવ ૯૮૯૮૬૨૧૪૯૩
૪૪ રમણ પટેલ વિ.ચંચોપા ચંચોપા માધ્‍યમિક બી.કે.પટેલ ચંચોપા ૯૮૯૮૮૬૨૧૪૯૩
૪૫ પ્રગતી હા. વાંસીયા વાંસીયા માધ્‍યમિક એમ.એચ.અજમેરી વાંસીયા ૯૯૭૯૧૩૭૧૧૫
૪૬ ગાયતરી ઉ.બુ.મા.શાળા મોરડુગરા મોરડુગરા માધ્‍યમિક કે.ડી.ચૌહાણ મોરડુગરા ૯૪૨૭૭૧૭૧૮૨
૪૭ નવજીવન સાંપા સાંપા માધ્‍યમિક કે.પી.પટેલ સાંપા ૯૪૨૭૩૦૯૨૨૭૭
૪૮ શ્રી રામ વિ. પરવડી પરવડી માધ્‍યમિક આર.ઝેઙચૌહાણ પરવડી ૯૭૨૪૨૦૯૪૭૬
૪૯ જીવન દિપ એરંડી એરંડી માધ્‍યમિક આઇ/સી.આર.બી.ચૌહાણ એરંડી -
૫૦ પંડીત દિન દયાલ કાલીયાવાવ કાલીયાવાવ માધ્‍યમિક આઇ/સી પી બી.પરમાર કાલીયાવાવ ૯૪૨૬૫૯૭૧૪૧
૫૧ ડો.જાકીર હુસેન ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક આઇ/સી. મેમન શબાના ગોધરા ૯૯૨૫૩૨૨૩૦૬
૫૨ હંસવાહીની સંસ્‍કાર વિ. નસીરપુર નસીરપુર માધ્‍યમિક - નસીરપુર -
૫૩ ગંગા પ્રોગ્રેસયુ હા. ભુરાવાવ ભુરાવાવ માધ્‍યમિક - ભુરાવાવ -
૫૪ ભાથીજી હા. બખ્‍ખર બખ્‍ખર માધ્‍યમિક પી.આર. આયડી બખ્‍ખર ૯૪૨૬૩૭૩૩૦૧
૫૫ કિસાન વિ.છાવડ છાવડ માધ્‍યમિક આર.એન.પટેલ છાવડ -
૫૬ સાવૅજનીક હા. ધોળી ધોળી માધ્‍યમિક આર.આલ. બારીઆ ધોળી ૯૯૦૯૭૩૩૬૮૧
૫૭ મણીબા કન્‍ય વિ. બલુપુર બલુપુર માધ્‍યમિક એમ.આર.પટેલ બલુપુર ૯૯૭૯૬૮૩૭૪૫
૫૮ તેલંગ વિ.ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક બી.એસ. પંચાલ ગોધરા ૯૮૨૪૮૮૫૧૬૩
૫૯ નૂતન વિ. કાછીયાવાડ કાછીયાવાડ માધ્‍યમિક જી.આર. પારેખ કાછીયાવાડ ૯૯૨૪૮૨૯૪૮૦
૬૦ રોટરી ઇગ્‍લીસ મી. ગોધરા ગોધરા માધ્‍યમિક સતીષ ડી. પટેલ ગોધરા ૯૮૭૯૭૨૨૪૫૫
૬૧ વંદના વિ. કેવડીયા કેવડીયા માધ્‍યમિક સી.બી. પરમાર કેવડીયા -
૬૨ ભાગ્‍યોદય હા. ઓરવાડા ઓરવાડા માધ્‍યમિક ટી.ડી.પરમાર ઓરવાડા ૯૯૨૪૦૯૭૫૫૪