પંચાયત વિભાગ
સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

 
શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રીમતી એસ.ડી.શુકલ
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
 
વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી એસ.ડી.શુકલ સી.ડી.પી .ઓ ૨૪૧૫૮૨ - ૯૮૭૯૭૮૧૮૭૧
શ્રી જે.એસ. પટેલ