પંચાયત વિભાગ
સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
અં.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ આંગણવાડીનું નામ સરનામુ સંચાલકનું નામ ફોન નંબર
ગોધરા ગોધરા બહારપુરા ૧૨૪ રાણાસોસાયટી શકુન્‍તલાબેન જી.ચૌહાણ ૯૯૭૯૭૨૩૨૯૦
ગોધરા ગોધરા મારવાડીવાસ ભુરાવાવ રોડ નાળા પાસે પજાપતી ફળીયુ ઉષાબેન શાતીલાલ પજાપતી ૯૨૨૮૩૯૫૧૪૧
ગોધરા ગોધરા વિ.નિ.સોસાયટી જકરપુરા શાક માકેટ શીમાળી રોડ વરુણ બેકરી ઉપર કૌશિકાબેન સી. ૨૫૨૬૪૪
ગોધરા ગોધરા વાગડીયાવાસ વાગડીયાવાસ નારીકેન્‍દ્નની પાછળ નયનાબેન બી. શાહ ૨૫૩૦૨૦
ગોધરા ગોધરા પથ્‍થરતલાવડી દેવની શેરી બાવાની મઢી પાસે કાછિયાવાડ અનિલાબેન યુ પટેલ ૯૯૯૮૦૬૫૫૦૨
ગોધરા ગોધરા પો.હેડકવાટર ૬૬ એ. આબાવાડી સોસાયટી ભુરાવાવ નીરુબેન જે. ઉપાધ્‍યાય ૯૯૨૫૧૧૧૪૯૧
ગોધરા ગોધરા રાણાસોસાયટી ગદુકપુર બોરીપવી મધુબેન જી. બારીયા -
ગોધરા ગોધરા દોડીયા ફળીયા સુવિધાનગર સોસાયટી અકુર હાઇસ્‍કુલ રોડ ભુરાવાવા મીનાબેન એ. પજાપતી ૨૬૨૪૭૯
ગોધરા ગોધરા ભુરાવાવ એસ.ટી.નગર સી-૧ સુરેખાબેન એચ. બારોટ ૨૬૧૧૩૩
૧૦ ગોધરા ગોધરા ઢોલીવાસ કોટીયાડ સોસાયટી માકેટી યાડ પાછળ કલ્‍પનાબેન બી. કદમ ૯૮૯૮૮૪૦૧૭૦
૧૧ ગોધરા ગોધરા નિરગરવાસ ભુરાવાવ ચોકડી પાસે કુભારવાડા ગોધરા રાઇબેન બી. પરમાર ૯૮૨૫૩૨૬૦૧૯
૧૨ ગોધરા ગોધરા સિકન્‍દરીમાતા ગૌતમનગર રામનગર પાસે અમદાવાદ રોડ (૧૯) જયીzબેન એલ.પરમાર ૯૪૨૮૬૭૩૩૧૭
૧૩ ગોધરા ગોધરા ખાડી ફળીયા ખાડી ફળીયા મારવાડીવાસ ગોધરા સધ્‍યાબેન એસ. પરમાર ૨૬૨૨૧૭
૧૪ ગોધરા ગોધરા સિગ્‍નલ ફળીયા ભુરાવાવ રોડ નાળા પાસે પજાપતી ફળીયુ મુન્‍નીબેન આર.પરમાર ૯૨૨૮૩૯૫૧૪૧
૧૫ ગોધરા ગોધરા સાતપુલ ઓડા બ્‍લોબ ન.૨ મ.હુમુદી સોસાયટી વેજલપુર રોડ જમીલા અરુન અદા ૯૯૦૪૭૯૪૪૦૨
૧૬ ગોધરા ગોધરા ગોદરા ભુરાવાવ ચોકડી પાસે કુભારવાડા ગોધરા અમ્‍તાબેન ડી.શાહ ૯૮૯૮૯૩૫૬૦૨
૧૭ ગોધરા ગોધરા બાવચાવાડા વાસ્‍તુ પુજય નગર બી.-૨૦ બામરોલી રોડ મધુબેન એમ.પટેલ -
૧૮ ગોધરા ગોધરા સાવલીવાડા નલીની નિવાસ રાધિકાપેસ પજરાપોળ રોડ મીનાબેન ડી.ધાડી ૨૫૨૪૯૮
૧૯ ગોધરા ગોધરા કડીયાવાડ ફાતમાની મસ્‍જીદની પાછળ ગોદરા જરીનાબેન એ. શેખ -
૨૦ ગોધરા ગોધરા મોહમદી સોસાયટી ધન્‍તીયા પ્‍લોટ વેજલપુર રોડ મોહમદી મસ્‍જીદની પાછળ રબીયા એચ. ભટુક -
૨૧ ગોધરા ગોધરા બજાર મહોલ્‍લા - ખાલી જગ્‍યા -
૨૨ ગોધરા ગોવિદી ગોવિદી-૧ ખોરી ફળીયુ વીમળાબેન ગુલાબસિહ પટેલ ૯૯૦૯૮૩૫૬૫૪
૨૩ ગોધરા ગોવિદી ગોવિદી-૨ હરીજાબા ફળીયુ (નીશાળ) ભાનુમતીબેન એસ. ચૌહાણ ૯૮૨૪૬૧૮૮૨૭
૨૪ ગોધરા ગોવિદી ગોવિદી-૩ વડવી ફળીયુ જશોદાબેન જેઙ પટેલીયા ૯૯૭૪૨૬૩૫૫૪
૨૫ ગોધરા કકુથાભલા કકુથાભલા-૧ નિશાળમા પદમાબેન કાન્‍તીલાલ બારીઆ ૯૪૨૯૦૫૨૨૭૦
૨૬ ગોધરા કકુથાભલા કકુથાભલા-૨ માજી સરપચ ફળીયુ ગગાબેન જગાભાઇ બારીઆ -
૨૭ ગોધરા કકુથાભલા કકુથાભલા-૩ આબલી ફળીયુ જશોદનબેન સુરસિહ બારીયા ૯૭૧૩૩૭૬૭૦૫
૨૮ ગોધરા ખજુરી સાપા ખજુરી સાપા બસસ્‍ટેશન પાછળ વિમળાબેન પી. પરમાર ૯૭૨૭૫૯૯૮૦૩
૨૯ ગોધરા જુના મોરડુગરા જુના મોરડુગરા-૧ સ્‍વમીનારણ મદિર ફળીયુ તારાબેન એમ. પટેલ ૯૪૨૮૯૭૭૪૫૫
૩૦ ગોધરા મોરડુગરા ન.વ. મોરડુગરા ન.વ.-૨ માજી સરપચ ફળીયુ કમળાબેન જી. પટેલીયા ૯૯૭૮૦૨૬૧૯૪
૩૧ ગોધરા જુનામોર ડુગરા જુનામોર ડુગરા- ૩ પટેલ ફળીયુ જુના મોરડુગરા કોકીલાબેન એચ. બારીયા -
૩૨ ગોધરા સેગવા સેગવા-૧ બારીયા ફળીયુ સાપ રોડ મીનાક્ષીબેન જે. બારીયા ૯૭૨૫૯૧૦૪૪૦
૩૩ ગોધરા સેગવા સેગવા-૨ રાતી દાતરડી ફળીયુ શારદાબેન બી. પટેલ -
૩૪ ગોધરા સાપા સાપા કુડલા કુડલા ફળીયુ (સાપા) સવિતાબેન જે. બારીયા -
૩૫ ગોધરા સાપા સાપા માલગુણ માલગુણ મદિર ફળીયુ સુરેખાબેન એચ.સોલકી ૯૯૭૯૧૮૯૫૬૯
૩૬ ગોધરા સાપા સાપા લપાણીયા લપણીયા ફળીયુ (સાપા) માલીબેન સી. ચૌહાણ ૯૯૦૯૦૭૬૭૬૩
૩૭ ગોધરા સાપા સાપા વણકરવાસ વણકર વાસ ફળીયુ (સાપા) સવિતાબેન વી. પરમાર ૯૭૧૨૬૨૬૪૭૫
૩૮ ગોધરા સાપા સાપા દેસાઇ ફળી દેસાઇ ફળીયુ (સાપા) મણીબેન જે. પટેલીયા -
૩૯ ગોધરા સાપા સાપા બારીયા ફળી બારીયા ફળીયુ સાપ શારદાબેન માનાભાઇ વણકર -
૪૦ ગોધરા સાપા સાપા વાઘોઇ વાઘોઇ ફળીયુ નીરુપમાબેન બી. ચૌહાણ -
૪૧ ગોધરા છબનપુર છબનપુર-૧ નાયક ફળીયુ પટેલ જમનાબેન એમ. ૯૨૨૮૩૯૦૯૪૧
૪૨ ગોધરા છબનપુર છબનપુર-૨ નવીવસાહત પટેલ લીલાબેન કે. ૯૪૨૬૪૩૩૬૬૦
૪૩ ગોધરા છબનપુર છબનપુર-૩ રાવળ ફળીયુ બામણીયા કાશીબેન કે. ૯૯૭૮૩૬૮૨૨૦
૪૪ ગોધરા છબનપુર છબનપુર-૪ ચારણનેશ બારીયા સરલાબેન કે. -
૪૫ ગોધરા છબનપુર છબનપુર-૫ અદલવાડા ખાટ જોશનાબેન એલ. ૯૮૭૯૯૪૩૭૩૫
૪૬ ગોધરા કાલીયાવાવ કાલીયાવાવ ગગાજળ ફળીયુ બારીયા મણીબેન ડી. ૯૪૨૮૧૩૦૧૩૫
૪૭ ગોધરા દરુણીયા દરુણીયા -૧ બારીયા ફળીયુ દરુણીયા પટેલ અજનાબેન બી. ૯૭૨૭૦૮૧૪૩૧
૪૮ ગોધરા દરુણીયા દરુણીયા-૨ ભરવાડ ફળીયુ દરુણીયા નાયક વિમળાબેન એસ. ૯૩૭૭૯૭૨૩૯૧
૪૯ ગોધરા દરુણીયા દરુણીયા-૩ ઢોલીવાસ દરુણીયા નાયક તારાબેન વાય.. -
૫૦ ગોધરા દરુણીયા દરુણીયા-૪ રાઠવા ફળીયુ દરુણીયા વણકર અમૃતાબેન ડી. ૨૮૦૩૪૭
૫૧ ગોધરા ભામૈયા પ્‍. ભામૈયા પ્‍. પચાયત ઓફીસની બાજુમા ખાલી જગ્‍યા -
૫૨ ગોધરા સામલી સામલી-૧ ઠાકોરવાસ સામલી વણકર રતનબેન એચ. -
૫૩ ગોધરા સામલી સામલી-૨ વણકરવાસ સામલી વણકર સમિષ્‍ઠાબેન કે. -
૫૪ ગોધરા સામલી સામલી-૩ ઉગમણામુવાડા સામલી વણકર નાનીબેન એમ. -
૫૫ ગોધરા કોટડા કોટડા પટેલ ફળીયુ કોટડા પટેલ કમળાબેન જી. ૯૩૨૭૭૨૨૬૬૨
૫૬ ગોધરા નસીરપુર નસીરપુર-૧ નિશાળ ફળીયુ નસીરપુર પટેલીયા એસ. બી. ૨૬૧૯૬૧
૫૭ ગોધરા નસીરપુર નસીરપુર-૨ ભાભોર ફળીયુ નસીરપુર ભાભોર ગીતાબેન જી. ૯૯૭૪૭૩૬૩૫૬
૫૮ ગોધરા નસીરપુર નસીરપુર-૩ બારીયા ફળીયુ બારીયા કકુબેન પી. -
૫૯ ગોધરા નસીરપુર નસીરપુર-૪ તડવી ફળીયુ તડવી ઉમિલાબેન આર. ૯૯૦૯૭૬૪૭૯૬
૬૦ ગોધરા કેવડીયા કેવડીયા-૧ પરમાર ફળીયુ બારીયા કોકીલાબેન બી. ૨૯૨૪૦૧
૬૧ ગોધરા કેવડીયા કેવડીયા-૨ બારીયા ફ. બારીયા સુશીલાબેન એમ. ૯૯૯૮૯૮૭૯૧૫
૬૨ ગોધરા એરડી એરડી-૧ ભગત ફ. બારીયા રાજેસ્‍વરીબેન એસ. -
૬૩ ગોધરા એરડી એરડી-૨ માલીવાડ ફ. બારીયા રજનબેન એમ. -
૬૪ ગોધરા એરડી એરડી-૩ ગેગડી ફ. બારીયા ચદનબેન એન. -
૬૫ ગોધરા કણજીયા કણજીયા-૧ બારીયા ફ. કણજીયા બારીયા રાજુબેન પી. -
૬૬ ગોધરા કણજીયા કણજીયા-૨ નિશાળ ફળીયુ કણજીયા પરમાર ભુરીબેન ગોવિદભાઇ -
૬૭ ગોધરા ચચેલાવ ચચેલાવ-૧ લીટી ફ. મુ. ચચેલાવા બારીયા કાળીબેન પી. ૯૨૨૮૪૯૮૮૨૫
૬૮ ગોધરા ચચેલાવ ચચેલાવ-2 બારીયા ફ. બારીયા બીજલીબેન એમ. -
૬૯ ગોધરા લાડપુર લાડપુર બારીયા ફ. લાડપુર બારીયા કુસુમબેન એ. -
૭૦ ગોધરા ગઢ ગઢ 1 નિશાળ ફ. ગઢ પટેલ જીતાબેન એમ. -
ગઢ 2 હાઇસ્‍કુલ ફ. ગઢ ઠાકોર શકુતલાબેન એચ. -
૭૧ ગોધરા ચુદડી ચુદડી મ.પ્‍. ચુદડી નિશાળ ફ. લુહાર રશિમકાબેન એન. ૯૯૭૪૫૭૬૫૮૮
૭૨ ગોધરા પરવડી પરવડી ભીલ ફ. મુ.પો.પરવડી વહોમીયા કૈલાસબેન આર. -
૭૩ ગોધરા ચચોપા ચચોપા-૧ ટેકરી ફ. મુ.ચંચેલાવ પો.એરડી બારીયા ગીતાબેન નટવરસિહ ૯૩૨૭૭૧૧૦૯૭
૭૪ ગોધરા ચચોપા ચચોપા-૨ તળાવ ફ. બારીયા રંજનબેન એમ. -
૭૫ ગોધરા ચચોપા ચચોપા-૩ સીમાડા ફ. મુ.ચંચેલાવ પો.એરંડી પટેલ સુશીલાબેન આર. -
૭૬ ગોધરા વાસીયા વાસીયા-૧ સ્‍વામીનારાયણ ફ. મુ.વાંસીયા,પો.એરંડી બારીયા અંજુબેન સોમાભાઇ -
૭૭ ગોધરા વાસીયા વાસીયા-૨ બારીયા ફ. મુ.વાંસીયા,પો.એરંડી પટેલ જશોદાબેન ભાવસિહ ૨૯૨૯૧૫
૭૮ ગોધરા જાફરાબાદ જાફરાબાદ-૧ નાયક ફ. મુ. જાફરાબાદ પો.ગોવિંદી બારીયા રમીલાબેન સી. -
૭૯ ગોધરા જાફરાબાદ જાફરાબાદ-૨ કાંસુડી સ્‍કુલ મુ.જાફરાબાદ પો.ગોવિંદી બારીયા શકુંતલાબેન વી. -
૮૦ ગોધરા સાકલી સાકલી-૧ સંઘાડા ફ. સંઘાડા શારદાબેન જી.. -
૮૧ ગોધરા સાકલી સાકલી-૨ બાવા ફ. બુધર લીલાબેન એફ. -
૮૨ ગોધરા વડેલાવ વડેલાવ-૧ પટેલ ફ. બારીયા રાધાબેન એમ. -
૮૩ ગોધરા વડેલાવ વડેલાવ-૨ સુથાર ફ. બારીયા જતનબેન જે. -
૮૪ ગોધરા ઓરવાડા ઓરવાડા-૧ ઓરવાડા વણજારા ફ. વણજારા રેણુકા આર. -
૮૫ ગોધરા ઓરવાડા ઓરવાડા-૨ નાયક ફ. રળીયાતા પટેલ મીનાક્ષીબેન એમ. ૯૨૨૮૮૫૬૫૩૦
૮૬ ગોધરા ઓરવાડા ઓરવાડા-૩ બલુપુરા ફ. પટેલ કૈલાસબેન પી. ૯૪૨૮૫૪૮૦૭૭
૮૭ ગોધરા ઓરવાડા ઓરવાડા-૪ બેટડી ફ. પરમાર નયનાબ.ન જી. ૯૩૨૮૧૧૦૩૦૬
૮૮ ગોધરા ઓરવાડા ઓરવાડા-૫ નંદાપુરા ફ. બારીયા રમીલાબેન એન. ૯૯૨૪૫૭૦૫૫૭
૮૯ ગોધરા ભામૈયા પૂ ભામૈયા પૂ-૧ પટેલ ફ. પટેલ ધ્‍વારકાબેન એલ. ૯૯૧૩૯૪૭૪૨૯
૯૦ ગોધરા ભામૈયા પૂ ભામૈયા પૂ-૨ માળ ફ. બારીયા અમરતબેન એચ. ૯૯૭૯૭૫૧૦૧૪
૯૧ ગોધરા ભામૈયા પૂ ભામૈયા પૂ-૩ ખેડા ફ. પટેલ પુષ્‍પા આર. ૨૯૨૫૧૫
૯૨ ગોધરા ભામૈયા પૂ ભામૈયા પૂ-૪ પટેલ ફ. પટેલ રાધાબેન એમ. -
૯૩ ગોધરા ભામૈયા પૂ ભામૈયા પૂ-૫ પુજારા ફ. સિકારી સુધાબેન એફ. -
૯૪ ગોધરા ભામૈયા પૂ ભામૈયા પૂ-૬ ટાડા ફ. બારીયા પુષ્‍પાબેન પી.. -
૯૫ ગોધરા સરસાવ સરસાવ-૧ સરપંચ ફ. પટેલ સુમિ+બેન એન. ૯૪૨૮૯૦૭૭૯૪
૯૬ ગોધરા સરસાવ સરસાવ-૨ તળાવ ફ. પટેલ સમરતબેન બી. -
૯૭ ગોધરા સરસાવ સરસાવ-૩ ચોપડા ફ. બારીયા લીલાબેન સી. ૯૪૨૯૦૮૦૮૯૯
૯૮ ગોધરા સરસાવ સરસાવ-૪ ટેકરી ફ. પરમાર ઉષાબેન જી. -
૯૯ ગોધરા સરસાવ સરસાવ-૫ ગોડ ફ. બારીયા લીલાબેન કે. -
૧૦૦ ગોધરા ઓરવાડા ઓરવાડા છ(નંદાપુરા) ડાયરા ફ. બારીયા જશોદાબેન જી. ૯૮૯૮૩૩૭૭૧૮
૧૦૧ ગોધરા ટીમ્‍બા ટીમ્‍બા-૧ વાડીવાળુ ફ. હષદબેન બી. સોલંકી -
૧૦૨ ગોધરા ટીમ્‍બા ટીમ્‍બા-૨ ભાથીજીવાળુ ફ. શારદાબેન ડી. પરમાર -
૧૦૩ ગોધરા ટીમ્‍બા ટીમ્‍બા-૩ તિરઘરવાસ દેવીલાબેન આર. મોચી ૯૭૧૨૪૧૩૫૮૫
૧૦૪ ગોધરા જુની ધરી જુની ધરી-૧ નિશાળ ફ. શારદાબેન એસ. માછી -
૧૦૫ ગોધરા જુની ધરી જુની ધરી-૨ સાધરવાળુ ફ. ગંગાબેન એમ. માછી ૯૮૨૪૩૪૭૩૧૪
૧૦૬ ગોધરા જુની ધરી જુની ધરી-૩ મોટુ ફ. માછી વીલાસબેન પી. ૯૭૨૩૨૨૯૩૧૮
૧૦૭ ગોધરા નવી ધરી નવી ધરી નવી ધરી મણીબેન કે. રાઉલજી ૯૯૨૪૩૧૮૯૬૯
૧૦૮ ગોધરા ભ.મુવાડા ભ.મુવાડા નદીવાળુ ફ. શારદાબેન કે. માછી -
૧૦૯ ગોધરા ગોઠડા ગોઠડા નદીવાળુ ફ. આનંદીબેન સી. પટેલ -
૧૧૦ ગોધરા ટીમ્‍બારોડ ટીમ્‍બારોડ-૧ નિશાળ ફ. મંજુલાબેન જે. પંચાલ ૯૯૧૩૬૩૮૨૧
૧૧૧ ગોધરા ટીમ્‍બારોડ ટીમ્‍બારોડ-૨ સોની ફ. પારુલબેન આર. સોની ૯૮૨૪૪૧૭૦૮૨
૧૧૨ ગોધરા વાલૈયા વાલૈયા નિશાળ ફ. શારદાબેન કે. બામણીયા -
૧૧૩ ગોધરા ગુસર ન.વ. ગુસર ન.વ. નિશાળ ફ. ચંપાબેન આર. ચારેલ -
૧૧૪ ગોધરા મોટી કાટડી મોટી કાટડી-૧ બારીયા ફ. ડાહીબેન પી. વણકર ૯૮૯૮૧૮૫૮૧૭
૧૧૫ ગોધરા મોટી કાટડી મોટી કાટડી-૨ ઠાકોર ફ. તારાબેન એમ. પટેલ -
૧૧૬ ગોધરા ધામણી ધામણી બારીયા ફ. શાંતાબેન પી. સોલંકી ૨૮૫૧૨૨
૧૧૭ ગોધરા કલ્‍યાણા કલ્‍યાણા-૧ નિશાળ ફ. ફુલીબેન સી. ચૌહાણ -
૧૧૮ ગોધરા લક્ષ્‍મીપુરા લક્ષ્‍મીપુરા મુ.લક્ષ્‍મીપુરા પો.કલ્‍યાણા લતાબેન સી. ચાવડા -
૧૧૯ ગોધરા રાણીયામુવાડી રાણીયામુવાડી મુ.પ્‍.કલ્‍યાણા તા.ગોધરા વીણાબેન પી. પરમાર -
૧૨૦ ગોધરા મજેવાડી મજેવાડી મુ.મજેવાડી પો.સંસોલી રંજનબેન એમ.ચાવડા -
૧૨૧ ગોધરા નાકરેજી નાકરેજી મુ.નાકરેજી પો.સંસોલી તા.ગોધરા સવિતાબેન એલ. પરમાર ૯૭૧૪૧૮૬૮૩૫
૧૨૨ ગોધરા અસાયડી અસાયડી-૧ મુ.અસાયડી પો.સંસોલી કોકીલાબેન કે. પરમાર -
૧૨૩ ગોધરા વાંટા વાંટા-૨ મુ.વાંટા પો.સંસોલી તા.ગોધરા હંસાબેન પી. રાઠોડ -
૧૨૪ ગોધરા અમરેસ્‍વર અમરેસ્‍વર - ખાલી જગ્‍યા -
૧૨૫ ગોધરા રતનપુર રતનપુર મુ.રતનપુર તા.ગોધરા અરુણાબેન એન. રાઉલજી -
૧૨૬ ગોધરા રેલીયા રેલીયા મુ.રેલીયા રતનપુર તા.ગોધરા મંજુલાબેન એન. રાઉલજી -
૧૨૭ ગોધરા ચાંચપુર ચાંચપુર-૧ મુ. ચાંચપુર પો. ધનોલ તા.ગોધરા જશોદાબેન જે. ચૌહાણ ૯૭૨૫૩૪૪૩૭૪
૧૨૮ ગોધરા ચાંચપુર ચાંચપુર-૨ મુ.ચાંચપુર પો.ધનોલ તા.ગોધરા કમળાબેન જી.ઠાકોર -
૧૨૯ ગોધરા રામપુર(જો) રામપુર(જો) મુ.પો. રામપુરા તા.ગોધરા મીનાક્ષીબેન વી.પરમાર -
૧૩૦ ગોધરા વેરૈયા વેરૈયા મુ.વેરૈયા પો.ધનોલ કેશરબેન એ. રાઠોડ -
૧૩૧ ગોધરા વટલાવ વટલાવ મુ.વટલાવ પો. ધનોલ વિનુબેન એન. પરમાર -
૧૩૨ ગોધરા જોડકા જોડકા મુ. જોડકા પો.રામપુરા આનીબેન સી. બારીયા -
૧૩૩ ગોધરા સુખીયાપુરી સુખીયાપુરી તા.ગોધરા હંસાબેન એ. ચૌહાણ -
૧૩૪ ગોધરા જીતપુરા જીતપુરા-૧ નિશાળ ફ. ડાહીબેન ડી. વણકર ૯૪૨૭૬૧૯૩૨૯
૧૩૫ ગોધરા જીતપુરા જીતપુરા-૨ વણકર વાસ રઇબેન આર. વણકર -
૧૩૬ ગોધરા લાડુપુરા લાડુપુરા રામદેવ પીર ફ. હરષાબેન જી.મહેતા ૦૨૬૭૨-૨૮૩૩૭૮
૧૩૭ ગોધરા તોરણા તોરણા મોટા તોરણા પુજીબેન કે. વણકર ૦૨૬૭૨-૨૯૧૨૫૭
૧૩૮ ગોધરા ભાણપુરા ભાણપુરા ડેપ્‍યુટી સરપંચ ફ. સુમી+બેન ડી. ચૌહાણ ૯૭૨૫૪૦૧૬૧૨
૧૩૯ ગોધરા ભલાણીયા ભલાણીયા ડેરી વાળુ ફ. શરમીલાબેન સી. પરમાર ૦૨૬૭૨-૨૯૧૭૩૪
૧૪૦ ગોધરા ભાટપુરા ભાટપુરા નિશાળ ફ. દશરથબેન ડી. પટેલ -
૧૪૧ ગોધરા હરકુંડી હરકુંડી-૧ બસસ્‍ટેશન ફ. શાંતાબેન ડી. વરીયા ૦૨૬૭૨-૨૮૩૩૩૧૧
૧૪૨ ગોધરા હરકુંડી હરકુંડી-૨ ધરમપુરી ફ. મંજુલાબેન પી. રાઠોડ ૯૯૦૯૫૬૩૭૮૦
૧૪૩ ગોધરા ધનોલ ધનોલ તળાવ ફ. મંગુબેન બી. પરમાર -
૧૪૪ ગોધરા ભીમા ભીમા પટેલ ફ. શાંતાબેન એન. રાઠોડ ૯૯૨૫૫૦૪૧૦૯૨
૧૪૫ ગોધરા રાયસીંગપુરા રાયસીંગપુરા રાઠોડ ફ. કાન્‍તાબેન એ. રાઠોડ -
૧૪૬ ગોધરા રાણીપુરા રાણીપુરા હનમાન ફ. દક્ષાબેન એસ. હરીજન ૯૭૧૨૩૩૦૩૬૩
૧૪૭ ગોધરા ઇસરોડીયા ઇસરોડીયા-૧ નિશાળ ફ. યામીનીબેન સી. રાઉલજી ૯૭૨૫૬૭૩૪૦૫
૧૪૮ ગોધરા ઇસરોડીયા ઇસરોડીયા-૨ રાઠવા ફ. મોતીબેન કે. રાઉલજી ૯૭૨૫૬૭૩૪૦૫
૧૪૯ ગોધરા પોપટપુરા પોપટપુરા નિશાળ ફ. ભાનુબેન એ. વણકર ૯૯૭૯૫૧૬૪૧૯
૧૫૦ ગોધરા વણાંકપુર વણાંકપુર નિશાળ ફ. ચંદરલેખા એસ. ચૌહાણ ૦૨૬૭૨-૨૫૦૮૨૧
૧૫૧ ગોધરા ચિખોદરા ચિખોદરા-૧ વકતાપુરા ગામતળ શારદાબેન કે. પટેલ ૦૨૬૭૨-૨૫૨૮૨૯
૧૫૨ ગોધરા ચિખોદરા ચિખોદરા-૨ રહેમત નગર રાધાબેન એમ. પટેલ ૯૯૭૮૧૭૪૧૫૮
૧૫૩ ગોધરા નદીસર નદીસર-૧ વાંટા ફ. રમીલાબેન બી. માછી ૯૭૨૩૨૧૮૦૩૭
૧૫૪ ગોધરા નદીસર નદીસર-૨ તળાવ ફ. શારદાબન સી. રાવળ ૯૭૨૬૫૪૧૩૩૪
૧૫૫ ગોધરા નદીસર નદીસર-૩ વણકર વાસ જશોદાબેન આર. વણકર -
૧૫૬ ગોધરા નવાનદીસર નવાનદીસર નવા નદીસર શારદાબેન બી. રાવળ ૯૭૨૪૨૮૪૦૧૦
૧૫૭ ગોધરા શેરોનામુવાડા શેરોનામુવાડા શેરોના મુવાડા મધુબેન આર. સુથાર ૯૯૨૫૨૫૩૨૪૧
૧૫૮ ગોધરા છાપરીયા છાપરીયા છાપરીયા હેતાબેન કે. માછી ૯૯૭૮૦૨૬૭૩૫
૧૫૯ ગોધરા ટોળાના મુવાડા ટોળાના મુવાડા ટોળાના મુવાડા ભાનુબેન એસ. સોલંકી -
૧૬૦ ગોધરા ખજુરી ખજુરી-૧ ખજુરી-૧ કમળાબેન એસ. પરમાર -
૧૬૧ ગોધરા ખજુરી ખજુરી -૨ ખજુરી -૨ કમળાબેન એસ. પરમાર -
૧૬૨ ગોધરા કબીરપુર કબીરપુર કબીરપુર રઇબેન ડી. પરમાર ૯૯૧૩૮૦૮૮૮૧
૧૬૩ ગોધરા રતનપુર કાં રતનપુર કાં-૧ દરબાર ફ. પુષ્‍પાબેન રણજીતસિહ -
૧૬૪ ગોધરા રતનપુર કાં રતનપુર કાં-૨ રતનપુર કાં-૨ કોકીલાબેન એસ. પરમાર ૯૭૨૫૭૭૩૨૬૧
૧૬૫ ગોધરા રતનપુર કાં રતનપુર કાં-૩ વણકર વાસ અરુણાબેન વી. સોલકી ૯૭૨૬૫૪૩૨૪૬
૧૬૬ ગોધરા ડેઘવાડ ડેઘવાડ ડેઘવાડ શુસીલાબેન એસ. સોલકી -
૧૬૭ ગોધરા નવા ઘરા નવા ઘરા નવા ઘરા ચંચળબેન એલ. પટેલ -
૧૬૮ ગોધરા ધોળી ધોળી ધોળી સરોજબેન પી. સાગલોદ -
૧૬૯ ગોધરા લાલાપુરી લાલાપુરી લાલાપુરી જયોસનાબેન આર. પરમાર ૯૯૭૯૦૬૭૫૭૦
૧૭૦ ગોધરા સુકાવાંટા સુકાવાંટા સુકાવાંટા ખાલી જગ્‍યા -
૧૭૧ ગોધરા આઇડીયા આઇડીયા આઇડીયા રેવાબેન યુ. સોલકી ૯૭૨૫૨૬૬૦૦૯
૧૭૨ ગોધરા નદીસર નદીસર-૪ નદીસર-૪ પુરોહીત ઉષાબેન જી. -
૧૭૩ ગોધરા છારીયા છારીયા-૧ જાંબુડી ફ. પટેલ લીલાબેન એમ. ૯૩૭૫૮૬૩૨૮૨
૧૭૪ ગોધરા છારીયા છારીયા-૨ સુથાર ફ. રાઠવા કમળાબેન ડી. -
૧૭૫ ગોધરા અછાલા અછાલા નિશનળ ફ. બારીયા નાનીબેન એલ. ૯૭૨૭૬૦૧૪૯૬
૧૭૬ ગોધરા રીછીયા રીછીયા નિશનળ ફ. વરીયા જયોશનાબેન વી. ૯૮૨૪૬૩૬૧૫૪
૧૭૭ ગોધરા મહુલીયા મહુલીયા આ.વા.ફ. માલીવાડ કાન્‍તાબેન એમ. ૯૪૨૯૦૫૨૪૨૧
૧૭૮ ગોધરા કાલીયાકુવા કાલીયાકુવા નિશાળ ફ. નાગોરા પેમીલ બેન વી. ૯૯૦૯૧૬૭૫૬૨
૧૭૯ ગોધરા આંગળીયા આંગળીયા-૧ ડામોર ફ. કટારીયા લતાબેન પી. ૯૯૦૪૧૨૧૩૦૫
૧૮૦ ગોધરા આંગળીયા આંગળીયા-૨ ડેરા ફ. બારીયા તારાબેન એ. ૯૯૦૫૮૦૩૭૯૫
૧૮૧ ગોધરા બામરોલી બામરોલી ભેખડીયા ફ. બારીયા કોકીલાબેન વી. ૦૨૬૭૨-૨૭૨૧૧૨
૧૮૨ ગોધરા તાજપુરછીપા તાજપુરછીપા તાજપુર છીપા ખાલી જગ્‍યા -
૧૮૩ ગોધરા ગદુકપુર ગદુકપુર નિશાળ ફ. બારીયા મધુબેન પી. ૯૪૨૬૫૨૮૧૦૯
૧૮૪ ગોધરા થાણાગજન થાણાગજન-૧ થાણાગજન-૧ પરમાર સજનબેન સી. ૯૭૧૨૩૩૦૨૬૬
૧૮૫ ગોધરા થાણાગજન થાણાગજન-૨ થાણાગજન-૨ પટેલ નરમલાબેન આર. ૯૭૧૪૦૧૨૯૭૨
૧૮૬ ગોધરા સારંગપુર સારંગપુર-૧ સારંગપુર-૧ પરમાર જોયતાબેન એમ. ૯૯૦૪૫૬૪૩૨૮
૧૮૭ ગોધરા સારંગપુર સારંગપુર-૨ સારંગપુર-૨ ખાલી જગ્‍યા -
૧૮૮ ગોધરા લીલેસરા લીલેસરા-૧ લીલેસરા-૧ શાહ શસીકલા આર. ૯૯૨૮૯૦૨૦૮૯
૧૮૯ ગોધરા લીલેસરા લીલેસરા-૨ લીલેસરા-૨ વિંજ જયોશનાબેન એમ. ૯૯૨૪૬૪૪૩૭૬
૧૯૦ ગોધરા દયાળ દયાળ દયાળ ગોહિલ લીલાબેન એસ. ૬૫૨૦૪૪
૧૯૧ ગોધરા વાવડી બુઝગ વાવડી બુઝગ વાવડી બુઝગ બારીયા જશીબેન આર. ૬૫૦૭૨૬
૧૯૨ ગોધરા વાવડી બુઝગ વાવડી બુઝગ વાવડી મુવાડી પણદા લીલાબેન જુનાભાઇ ૯૭૨૭૫૯૨૬૯૯
૧૯૩ ગોધરા વાવડી બુઝગ ધોળા કુવા ધોળા કુવા ડાંગી સુનીલાબેન એમ. ૯૯૨૫૭૮૧૭૪૨
૧૯૪ ગોધરા ગોલ્‍લાવ ગોલ્‍લાવ-૧ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા સોલંકી સોનલબેન રામ‍સિંહ ૯૭૨૪૬૯૯૮૨૧
૧૯૫ ગોધરા ગોલ્‍લાવ બાકલીયા-૧ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા ડામોર કાન્‍તાબેન રતનસિંગ ૯૭૨૪૨૭૯૩૦૯
૧૯૬ ગોધરા ગોલ્‍લાવ બાકલીયા-૨ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા પરમાર શકુન્‍તલાબેન વિક્રમસિંહ ૯૯૯૮૫૯૮૫૯૩
૧૯૭ ગોધરા ગોલ્‍લાવ કોદરીયા-૧ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા ચૌહાણ ચંચલબેન વખતસિંહ ૯૯૯૮૫૭૩૧૭૯
૧૯૮ ગોધરા ગોલ્‍લાવ કોદરીયા-૨ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા ચૌહાણ આનંદીબેન ડી. ૯૭૨૬૪૪૭૦૯૧
૧૯૯ ગોધરા ગોલ્‍લાવ ઉમરીખેડા મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા વણકર ગંગાબેન એલ. ૯૯૯૮૬૫૪૬૭૩
૨૦૦ ગોધરા ગોલ્‍લાવ સોહમહુડા મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા પટેલ કમળાબેન એલ. ૯૯૯૮૨૭૩૧૮૩
૨૦૧ ગોધરા ગોલ્‍લાવ મડામહુડી-૧ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા પટેલ બુનીબેન આર. ૯૯૨૫૭૮૩૯૬૬
૨૦૨ ગોધરા ગોલ્‍લાવ મડામહુડી-૨ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા બારીઆ રાધીકાબેન આર. ૯૪૨૭૪૫૮૮૯૦
૨૦૩ ગોધરા ગોલ્‍લાવ મડામહુડી-૩ મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા બારીઆ રુખીબેન જે. -
૨૦૪ ગોધરા ગોલ્‍લાવ તળાવ મુવાડા બાર ફ. મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા ચૌહાણ આનીબેન જી. -
૨૦૫ ગોધરા ગોલ્‍લાવ તળાવ મુવાડા પટેલ ફ. મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા પરમાર શારદાબેન બી. ૯૯૭૯૪૦૧૬૯૨
૨૦૬ ગોધરા ગોલ્‍લાવ તળાવ મુવાડા ડામોર ફ. મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા હસુમતીબેન રયલાભાઇ -
૨૦૭ ગોધરા ગોલ્‍લાવ નવલસિંહના મુવાડા મુ.પો.ગોલ્‍લવ તા.ગોધરા જાદવ લીલાબેન એન. ૯૮૯૮૯૮૪૪૬૫
૨૦૮ ગોધરા દહીકોટ દહીકોટ-૧ મુ.દહીકોટ પો.ચેનપુર તા.ગોધરા પટેલ લીલાબેન એન. ૯૨૨૮૮૩૪૭૬૫
૨૦૯ ગોધરા દહીકોટ દહીકોટ-૨ મુ.દહીકોટ પો.ચેનપુર તા.ગોધરા લુહાર રતનબેન આર. -
૨૧૦ ગોધરા દહીકોટ દહીકોટ-૩ મુ.દહીકોટ પો.ચેનપુર તા.ગોધરા ડાયરા સુમીબેન પી. ૯૮૭૯૮૧૫૯૭૭
૨૧૧ ગોધરા મીરપ મીરપ-૧ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા પટેલ સીતાબેન ભુદરભાઇ ૯૭૨૫૪૮૫૩૪૭
૨૧૨ ગોધરા મીરપ મીરપ-૨ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા બારીઆ કાન્‍તાબેન કાળુભાઇ -
૨૧૩ ગોધરા મીરપ મીરપ-૩ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા પટેલ કંચનબેન જીતસિહ ૯૨૨૮૨૫૭૬૦૫
૨૧૪ ગોધરા મીરપ મીરપ-૪ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા બારીઆ શાન્‍તાબેન એલ. ૯૮૯૮૭૩૩૨૭૮
૨૧૫ ગોધરા મીરપ મીરપ-૫ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા બારીઆ રમીલાબેન ડી. ૯૯૭૯૯૮૯૭૫૩
૨૧૬ ગોધરા મીરપ મીરપ-૬ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા પટેલ લીલાબેન એચ. ૯૮૦૯૭૩૪૫૧૭
૨૧૭ ગોધરા મીરપ મીરપ-૭ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા પટેલ કોકલલાબેન રયજીભાઇ ૯૯૯૮૯૧૩૪૪૩
૨૧૮ ગોધરા મીરપ મીરપ-૮ મુ.મીરપ પો.સંતરોડ તા.ગોધરા બારીઆ સુરેખાબેન આર. ૯૭૨૪૨૭૬૦૦૧
૨૧૯ ગોધરા કાંકણપુર કાંકણપુર-૧ રાયણ ફ. જયાબેન એમ. ગોહીલ ૯૭૨૫૯૫૪૧૩૧
૨૨૦ ગોધરા કાંકણપુર કાંકણપુર-૨ પંચાયતની બાજુમાારીઆ વાસ સરોજ બેન યુ ચૌહાણ ૯૪૨૭૧૮૮૪૭૫
૨૨૧ ગોધરા કાંકણપુર કાંકણપુર-૩ સુથારીઆ વાસ લતાબેન એ. રોહીત ૦૨૬૭૨-૨૮૬૩૨૮
૨૨૨ ગોધરા કાંકણપુર રામપુરા વણકર વાસ નયનાબેન આર પરમાર ૦૨૬૭૨-૨૮૬૪૩૫
૨૨૩ ગોધરા કાંકણપુર ટીમ્‍બાની મુવાડી ગામતળ હેમાબેન કે. દવે ૦૨૬૭૨-૨૮૬૦૫૫
૨૨૪ ગોધરા કાંકણપુર પીપળીયા ગામતળ ખાલી જગ્‍યા-ઇનચાજ
લીલાબેન પી. પરમાર
૯૯૭૮૫૮૧૭૬૩
૨૨૫ ગોધરા પઢીયાર પઢીયાર-૧ અંદરના મુવાડા લીલાબેન એમ. પરમાર ૯૪૨૭૪૫૯૧૬૮
૨૨૬ ગોધરા પઢીયાર પઢીયાર-૨ કરણના મુવાડા લીલાબેન એ. સોલંકી ૯૯૭૮૦૨૫૩૫૪
૨૨૭ ગોધરા વેલવડ વેલવડ આબલી ફ. લીલાબેન પી. પરમાર ૯૯૭૮૫૮૧૭૬૩
૨૨૮ ગોધરા જાલીઆ જાલીઆ ગમીરના ઘરા નંદુબેન પી. પરમાર ૯૯૧૩૬૩૬૭૭૩
૨૨૯ ગોધરા ઇસ્‍છાપગીના મુવાડા ઇસ્‍છાપગીના મુવાડા નિશાળ ફ. મંજુલાબેન આર. પરમાર ૯૯૭૪૦૯૭૬૬૭
૨૩૦ ગોધરા ઓડીદરા ઓડીદરા નિશાળ ફ. પુષ્‍પબેન જી. પરમાર ૯૭૨૪૮૪૨૭૦૭
૨૩૧ ગોધરા ધાણી+ પરમારપુરા ગામતળ ચંપાબેન એ. પરમાર ૯૭૨૫૯૯૩૮૨૪
૨૩૨ ગોધરા ધાણી+ ધાણી+ નિશાળ ફ. મણીબેન કે. પરમાર ૯૭૧૨૦૯૬૩૦૧
૨૩૩ ગોધરા ધાણી+ ઉજડીઆના મુવાડા ડેરી ફ. શાંતાબેન જી. પરમાર ૦૨૬૭૨-૨૪૭૭૨૫
૨૩૪ ગોધરા ધાણી+ રણછોડપુરા ગામતળ વાલીબેન એ. વણાકર ૯૯૦૯૭૩૨૭૯૬
૨૩૫ ગોધરા કરસાણા કરસાણા ગામતળ સુમી+બેન ડી. પરમાર ૯૭૨૫૭૭૩૨૮૪
૨૩૬ ગોધરા કરસાણા છકડીઆ ડેરી ફ. જીવીબેન કે. વણકર ૯૭૨૭૯૦૦૯૨૭
૨૩૭ ગોધરા રીછરોટા રીછરોટા નવા રીછરોટા નીરુબેન કે. સોલકી ૯૯૦૯૭૩૧૯૨૩
૨૩૮ ગોધરા મોતાલ મોતાલ-૧ પંચાયતની બાજુમા મીનાક્ષીબેન એમ. પરમાર ૯૭૨૬૨૩૩૮૭૮
૨૩૯ ગોધરા મોતાલ મોતાલ-૨ ગમીરનુ મુવાડા ગંગાબેન એન. વણકર ૯૩૭૭૩૯૪૨૪૫
૨૪૦ ગોધરા મહેલોલ મહેલોલ-૧ પંચાયતની બાજુમા દવે સંગીતાબેન એન. ૨૮૩૧૧૨
૨૪૧ ગોધરા મહેલોલ મહેલોલ-૨ ઠાકોર ફ. પટેલ અરચનાબેન એમ. ૨૮૩૬૨૧
ગોધરા મહેલોલ મુવાડી મહેલોલ મુવાડી પરમાર સીતાબેન એમ. ૯૯૭૪૯૨૬૫૭૮
૨૪૨ ગોધરા કઠોડીયા કઠોડીયા રાઠવા ફ. રાઠોડ ગોમતીબેન આર. -
૨૪૩ ગોધરા નારપુરા નારપુરા મુખ્‍ય ફ. સોલંકી કેશરબેન જે. -
૨૪૪ ગોધરા અંબાલી અંબાલી પા.શાળાની બાજુમા પંચાલ મહાલક્ષમીબેન એ. ૨૯૧૫૪૩
૨૪૫ ગોધરા બગીડોળ બગીડોળ પા.શાળાની સામે રાઠોડ લીલાબેન ડી. -
૨૪૬ ગોધરા ડો.ના મુવાડા ડો.ના મુવાડા મુખ્‍ય ફ. પંચાલ સુયાબેન ડી. ૯૭૨૪૧૬૬૫૧૩
૨૪૭ ગોધરા ખેડા ખેડા ખેડા ફ. પટેલ પતીક્ષાબેન વી. ૨૯૧૪૧૬
૨૪૮ ગોધરા રણછોડપુરા રણછોડપુરા સરપંચ ફ. સીસોદીયા વીનુબેન એસ. -
૨૪૯ ગોધરા નાની કાંટડી નાની કાંટડી પા.શાળાની બાજુમા સોલંકી સ્‍વરુપબેન કે. -
૨૫૦ ગોધરા ખાંડીયા ખાંડીયા મંદિર ફ. સોલંકી કેશરબેન કે. ૯૨૨૮૧૫૮૮૧૦
૨૫૧ ગોધરા હમીરપુર હમીરપુર હમીરપુર પંચાય ત ઘર પાસે ઠાકોર મધુબેન જી. -
૨૫૨ ગોધરા વાંસાપુર વાંસાપુર પા.શાળાની બાજુમા પરમાર દાઢમબેન પી. -
૨૫૩ ગોધરા પાંડવા પાંડવા દલવાડી ફ. દરજી કુસુમબેન પી. -
૨૫૪ ગોધરા તારબોરડી તારબોરડી પા.શાળાની બાજુમા ચૌહાણ હંસાબેન જે. -
૨૫૫ ગોધરા પતાપપુરા પતાપપુરા મુખ્‍ય ફ. પટેલ રાઇબેન ડી. ૨૯૧૨૫૫
૨૫૬ ગોધરા બોડીદરા બુ. બોડીદરા બુ.-૧ મુખ્‍ય ફ. ચૌહાણ સુભદરાબેન પી. -
૨૫૭ ગોધરા બોડીદરા બુ. બોડીદરા બુ.-૨ પટેલ ફ. ખાંટ રુવાબેન બી. -
૨૫૮ ગોધરા બોડીદરા બુ. બોડીદરા બુ.-૩ સુથાર ફ. બારીયા ઉરવશીબેન બી. -
૨૫૯ ગોધરા બોડીદરા બુ. બોડીદરા બુ.-૪ મંદિર ફ. બારીયા નરમદાબેન વી. -
૨૬૦ ગોધરા બોડીદરા બુ. બોડીદરા બુ.-૫ બોડીદારા બારીયા મીનાક્ષીબેન એસ. -
૨૬૧ ગોધરા બોડીદરા બુ. બોડીદરા બુ.-૬ નાયક ફ. બારીયા શાંતાબેન સી. -
૨૬૨ ગોધરા બોડીદરા બુ. બોડીદરા બુ.-૭ બોડીદારા બારીયા ચંદરીકાબેન એસ. -
૨૬૩ ગોધરા છાવડ છાવડ-૧ પગી ફ. બારીયા અરુણાબેન કે. -
૨૬૪ ગોધરા છાવડ છાવડ-૨ પગી ફ. બારીયા ઉષાબા એસ. -
૨૬૫ ગોધરા છાવડ છાવડ-૩ છાવડ બારીયા ચંદાબેન બી. -
૨૬૬ ગોધરા છાવડ છાવડ-૪ છાવડ રાવત હીરાબેન ડી. -
૨૬૭ ગોધરા પીપળીયા પીપળીયા-૧ નિશાળ ફ. બારીયા જમનાબેન ડી. -
૨૬૮ ગોધરા પીપળીયા પીપળીયા-૨ પટેલ ફ. બારીયા તારાબેન જી. -
૨૬૯ ગોધરા તરવડી તરવડી-૧ બારીયા ફ. બારીયા લીલાબેન પી. -
૨૭૦ ગોધરા તરવડી તરવડી-૨ પટેલ ફ. બારીયા વાલીબેન જી. -
૨૭૧ ગોધરા તરવડી તરવડી-૩ સ્‍વામીનારાયણ ફ. બારીયા જમનાબેન સી. -
૨૭૨ ગોધરા ધોળી ધોળી-૧ નિશાળ ફ. ચૌહાણ ફતીબેન આર. -
૨૭૩ ગોધરા ધોળી ધોળી-૨ ધોળી પટેલ ઉષાબેન આર. -
૨૭૪ ગોધરા ધોળી ધોળી-૩ ધોળી આઇડી ઇન્‍દીરાબેન પી. -
૨૭૫ ગોધરા બખ્‍ખર બખ્‍ખર-૧ બખ્‍ખર બારીયા કમળાબેન કે. -
૨૭૬ ગોધરા બખ્‍ખર બખ્‍ખર-૨ બખ્‍ખર પટેલ લીલાબેન જી. -
૨૭૭ ગોધરા બખ્‍ખર બખ્‍ખર-૩ બખ્‍ખર ચૌહાણ કાન્‍ત બેન આઇ. -
૨૭૮ ગોધરા બખ્‍ખર બખ્‍ખર-૪ બખ્‍ખર આયડી વિજયાલક્ષ્‍મીબેન પી. -
૨૭૯ ગોધરા ટુવા ટુવા વણકરવાસ સવિતાબેન પી. પરમાર ૯૯૦૯૪૫૭૦૮૬
૨૮૦ ગોધરા ટુવા ટુવા કંડાચપુરા કંડાચપુરા ફ. પટેલીયા નયનાબેન પી. ૯૪૨૭૩૯૮૪૧૧
૨૮૧ ગોધરા ટુવા ટુવા વિઝોરા વિંઝોરા ફ. પરમાર મીનાક્ષીબેન ડી. -
૨૮૨ ગોધરા ગોલી ગોલી ગામપંચાયતની બાજુમા રાઠોડ ભીખીબેન પી. ૯૯૭૮૭૮૮૧૪
૨૮૩ ગોધરા ગવાસી ગવાસી મંદિર પાસે પરમાર રમીલાબેન પી. ૯૭૨૪૮૪૨૬૬૩
૨૮૪ ગોધરા વેગનપુર વેગનપુર-૧ તળાવ ફ. લક્ષ્‍મીબેન એન. વણકર -
૨૮૫ ગોધરા વેગનપુર વેગનપુર-૨ વણકરવાસ પારવતીબેન એ. વણકર ૯૭૨૬૪૪૫૭૦૭
૨૮૬ ગોધરા વેગનપુર વેગનપુર ગોરજીના મુ. ગોરજીના મુ. મણીબેન એમ. વણકર -
૨૮૭ ગોધરા વાવડી ખુ. વાવડી ખુ.-૧ ગામમાં પરમાર મંજુલાબેન ડી. -
૨૮૮ ગોધરા વાવડી ખુ. વાવડી ખુ.-૨ સ્‍ટેશન ફ. તાવીયાઠ શાંતાબેન પી. ૯૯૧૩૧૧૯૦૨૭
૨૮૯ ગોધરા વાવડી ખુ. વાવડી ખુ.-૩ ચારણ ફ. સુતરીયા પેમીલાબેન કે. ૯૯૭૯૬૮૩૭૯૫
૨૯૦ ગોધરા વિંઝોલ વિંઝોલ-૧ પા. શાળાની બાજુમા સવિતાબેન યુ. ચૌહાણ -
૨૯૧ ગોધરા વિંઝોલ વિંઝોલ-૨ વડી ઉમર પા. શાળાની બાજુમા વણકર મધુબેન પી. ૯૭૨૬૫૪૩૨૫૯
૨૯૨ ગોધરા મોયો મોયો-૧ પા. શાળાની બાજુમા પરમાર હીરાબેન એલ. ૯૯૭૮૦૨૩૩૬૩
૨૯૩ ગોધરા મોયો મોયો-૨ તુમડીયા ફ. પરમાર જશીબેન એચ. -
૨૯૪ ગોધરા બેટીયા બેટીયા-૧ બેટીયા પા.શાળાની બાજુમા પરમાર ગંગાબેન આર. ૯૭૨૫૯૧૦૪૮૩
૨૯૫ ગોધરા બેટીયા બેટીયા-૨ ખાંટના મુ. પા. શાળાની બાજુમા વણકર સવિતાબેન જે. ૨૬૧૦૬૬
૨૯૬ ગોધરા કાંકણપુર કાંકણપુર દશાર ડશાર પા.શાળાની બાજુમા રબારી રુપાબેન જે. ૯૯૯૮૨૪૬૯૩૭
૨૯૭ ગોધરા કાંકણપુર કાંકણપુર જાંબાનુ મુ. જાંબાના મુ.ફ. શારદાબેન એસ. પરમાર ૯૯૭૪૪૩૯૭૦૯
૨૯૮ ગોધરા કાંકણપુર કાંકણપુર લાકોનો મુ. લાકોના મુ. પરમાર સુમીતરાબેન પી. ૨૮૬૦૧૮
૨૯૯ ગોધરા ટુવા ટુવા ટુકડી આશરમ શાળામાં બારીયા મીનાબેન એસ. ૯૪૨૭૫૧૦૪૨૩