પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસહકારી મંડળીઓની નોંઘણી

સહકારી મંડળીઓની નોંઘણી

વષૅ:-૨૦૦૮-૦૯
 
અં. નં. ગામનું નામ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામુ
ગદુકપુર ધી ગદુકપુર ફળ અને શાકભાજી ઉત્‍પાદકોની સહકારી મંડળી રાઠવા ઇશ્વરભાઇ દિપસિંહભાઇ મુ.નારપુરા
પો.સરસાવવ.ઘોઘંબા
મહુલીયા ધી મહુલીઆ વૃક્ષ ઉછેરક સહકારી મંડળી લિ. પટેલ જશવંતભાઇ સોમાભાઇ મુ.પો.મહુલીયા
તા.ગોધરા
કેવડીયા ધી. માં શકિત ગ્રામ શ્રમવિકાસ સહકારી લિ. શ્રી બલીજા અરવિંદસિંહ પ્રભાત‍સિહ મુ.પો.કેવડીયા
તા.ગોધરા