પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરોની માહિતી

શિબીરોની માહિતી

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
 
અં.નં. ગામનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા
ગોધરા તાલુકો પશુપલન વિસ્‍તરણ ઝંબેશ - ૯૯૦
ગોધરા તાલુકો પશુઉત્‍પાદકતા વૃધ્ધિ શિબિર ૧૮૭ ૩૮