પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
 
અં.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. ૨૧૧૦૮
પી.પી.આર. ૨૦૦
એફ.એમ.ડી. -
હડકવા (એ.આર.વી.)
બી.કયુ. -