પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
 
અં.નં. ગામનું નામ હોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામ દાખલ કરેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા
ગોધરા પશુદવાખાના
ગોધરા
૩૯૫૨