પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા૫શુઘન

૫શુઘન

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
અં.નં. ગામનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ-કુતરા ઘોડા અન્‍ય
ગોધરા તાલુકો ૩૩૪૦૩ ૬૩૬૧૬ ૫૧૮૪૫ ૬૮૫૭૩ ૬૭ ૪૮૨૧૯ ૪૧૪ ૨૪ ૬૬૯