પંચાયત વિભાગ
મહેકમ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમશાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

 
શાખાનું નામ મહેકમ
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી પી.ટી.પરમાર
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
નંબરઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૧
 
 
વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી પી.ટી.પરમાર મદદનીશ તા.વિ.અધિ. ૨૪૧૫૮૨ - ૯૦૯૦૭૬૬૪૮
શ્રી આર.એચ.પરમાર જમીન ૨૪૧૫૮૨ - ૯૯૭૮૫૭૭૦૩૯
શ્રી કે.એ.પજાપતી સી.કલાકૅ આવાસ ૨૪૧૫૮૨ - ૯૭૨૪૯૧૧૫૧૪
શ્રીમતી સી.સી.ડામોર પ.સ.ઇ. ૨૪૧૫૮૨ - ૨૬૦૦૧૦