પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઇ

સિંચાઇ

વષૅ:-૨૦૦૮-૦૯
 
અં.નં. ગામનું નામ નહેરની લંબાઇ ૫તાળકુવા ફકત સિંચાઇ ના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી ૫કા કાચા ૫કા કાચા
ગોધરા તાલુકો ૩૧ કી.મી.
દલવાડાથી રતનપુર રે.
- - - ૪૮૧૦ -