પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

 
શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી ડી.વી.વણકર
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
 
વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી ડી.વી.વણકર વી.અ.ખેતી ૨૪૧૫૮૨ - ૯૯૦૯૮૦૩૩૬૫