પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાસિંચાઇ

પાક અંગેની માહિતી

વષૅ:-૨૦૦૮-૦૯
 
અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર દીઠ (કિ.ગ્રામ)
મકાઇ ૧૬૭૫૦ ૩૩૫૦૦ ૨૦૦૦
બાજરી ૮૯૫ ૮૯૫ ૧૦૦૦
ડાંગર ૧૯૧૦ ૨૮૬૫ ૧૫૦૦