પંચાયત વિભાગ
હિસાબી શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

 
શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી એ.પી.પટેલ
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૨૧
 
વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ.પી.પટેલ નાયબ હિસાનીશ ૨૪૧૫૮૨ - ૯૮૨૫૦૬૨૮૩૦
શ્રીમતી કે.ડી.પંડયા સિ.એકા.કાલાકૅ ૨૪૧૫૮૨ - ૨૪૭૮૭૯