પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


તાલુકા પંચાયત કચેરી ગોધરાના કર્મચારીઓની માહિતી તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ અંતિત.
ફોન નં (02676) 241582, 240170
E-mail: tdo-godhara@gujarat.gov.in / tdo.godhara@gmail.com
અ.નં.કર્મચારીનું નામહોદૃોસંપર્ક નંબર
તાલુકા પંચાયત સ્ટાફ
શ્રી ડી.એમ.તડવીતા.વિ.અધિ.શ્રી7567014618
9106925722
શ્રી એસ.આર.પરમારમદદ.તા.વિ.અધિ.(ગ્રામ વિકાસ)૮૯૮૦૪૯૧૪૪૨
શ્રી એચ.જી.ગોહિલતા.પ.અધિકારી૯૭૨૪૯૦૯૭૦૬
શ્રી એચ.ડી.બારીયાઇ.ચા.આંકડા મદદનીશ૯૪૨૭૬૯૫૨૬૬
શ્રી પી.આર. રાવલ ઇ.ચા.વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર)૯૭૩૭૪૭૩૦૦૮
શ્રી એચ.એમ.રાણાઇ.ચા.તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૯૨૬૫૬૬૧૮૭૩
શ્રી એ.જી.ધીંગાઇ.ચા.અ.મ.ઇ.(બાંધકામ)૯૪૨૬૩૬૨૯૧૭
શ્રી નિસર્ગ પટેલટે.આસી. ૧૪મું નાણાંપચ ૯૭૧૪૮૭૯૦૫૦
શ્રી વી.કે.મોદીપ.સ.ઇ.શ્રી મહેલોલ૯૮૨૪૦૯૩૪૭૭
૧૦શ્રી જે.એમ.દરજીસિ.એ.કલાર્ક હિસાબ૯૭૨૫૨૬૯૨૬૧
૧૧શ્રી જે.એસ.પટેલસિ.કલાર્ક શિક્ષણ૯૯૧૩૯૧૬૪૦૯
૧૨શ્રી આર.એચ.પરમારજુ.કલાર્ક મહેસુલ૯૯૭૮૫૭૭૦૩૯
૧૩શ્રી માલીવાડ અજયભાઇ કે.જુ.કલાર્ક(રજીસ્ટ્રી)૮૧૪૧૩૭૬૯૪૯
૧૪શ્રી પગી દિનેશભાઇ બી.જુ.કલાર્ક (પંચાયત)૯૨૬૫૩૪૧૨૫૩
૧૫શ્રી આર.સી.પરમારલીવ રીઝર્વ ત.ક.મંત્રી૭૬૨૧૮૦૯૮૬૭
૧૬શ્રી પ્રવિણ એમ.સોનેરાએમ.આઇ.એસ.
કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર
૯૮૨૪૮૧૧૮૯૪
૧૭શ્રી કનુભાઇ બી.મછારડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર૭૫૬૭૫૨૦૦૩૫
૧૮શ્રી પ્રકાશ જે.સુથારીયાટી.એલ.ઇ.૯૪૦૮૧૪૫૯૩૪
૧૯શ્રી દિલીપ કે.પરમારટી.એલ.ઇ.૬૩૫૫૯૬૦૦૧૬
૯૭૨૬૦૮૦૨૪૯
૨૦શ્રી હાર્દિક મહેરાટી.એલ.ઇ.૮૪૬૦૩૦૭૨૪૬
૨૧શ્રી નરેશભાઇ મકવાણાટી.એલ.ઇ.૯૨૬૫૩૫૦૯૪૦
ખેતીવાડી શાખા સ્ટાફ
૨૦શ્રી જી.કે.પરમારગ્રામ સેવક રતનપુર (કાં) ઇ.ચા.વિ.અધિ. (ખેતી)૯૪૨૭૩૯૫૭૫૬
૨૧શ્રી પી.એચ.પાંડોરગ્રામ સેવક ચંચેલાવ૯૭૨૬૩૩૬૯૧૯
૨૨શ્રી બી.એમ.બારીયાગ્રામ સેવક આંગળીયા૯૯૯૮૬૪૨૬૧૬
૨૩શ્રી એચ.જે.ચૌહાણગ્રામ સેવક જીતપુરા૯૯૭૮૨૪૦૭૦૭
૨૪શ્રી તરુણ આર.પરમારગ્રામ સેવક નદીસર૯૬૩૮૭૦૧૮૦૮
૨૫શ્રી પ્રદિપ આર.રાવલગ્રામ સેવક કલ્યાણા૯૭૩૭૪૭૩૦૦૮
૨૬શ્રી વિનભાઇ આર.પટેલગ્રામ સેવક ગોલ્લાવ૯૫૩૭૨૭૭૮૧૧
૨૭કુ.સુનિતા આર.બામણીયાગ્રામ સેવક ઓરવાડા૯૮૨૫૯૫૦૯૯૧
૨૮શ્રીમતી વી.આર.પટેલગ્રામ સેવક ધનોલ૯૫૮૬૦૨૮૬૭૬
૨૯શ્રી ચીરાયુ એસ.નિસરતાગ્રામ સેવક સાંપા૮૧૪૧૩૬૭૭૮૮
૩૦શ્રીમતી કીંજલ એસ.ચાવડાગ્રામ સેવક કાંકણપુર૭૦૪૮૪૯૪૮૯૧
૩૧શ્રી હસમુખભાઇ ડી.બારીયાગ્રામ સેવક બોડીદ્રા(બુ)૯૪૨૭૬૯૫૨૬૬
૩૨શ્રી આર.એલ.આમલીયારગ્રામ સેવક મહેલોલ૯૦૯૯૨૩૦૦૦૭
૩૩શ્રીમતી રાધાબેન ડી.પટેલગ્રામ સેવક ધાણીત્રા૯૭૭૩૪૨૫૦૬૦
૩૪શ્રી શિલ્પાબેન પટેલ (હાલ જિલ્‍લા ખેતીવાડીની ઓફિસે) ગ્રામ સેવક ગોધરા૯૯૭૯૨૯૯૪૮૭
આઇઆરડી સ્ટાફ
૩૫શ્રી બી.એ.ગઢવીસિ. કલાર્ક આઇઆરડી૯૭૨૭૨૨૨૨૮૯
૩૬શ્રી જૈમિન શર્માઅ.મ.ઇ.(આઇઆરડી)૮૨૩૮૩૩૦૯૭૯
૩૭શ્રી ડી.જી. સીસોદીયાવિસ્ત. અધિકારી૯૦૯૯૦૪૮૬૮૮
૩૮શ્રી જે.અસ.માલીવાડગ્રામ સેવક૯૭૪૧૩૯૬૯૪૯
૩૯શ્રી વણકર ગણપતભાઇ ડી.ગ્રામ સેવક૯૭૧૪૫૩૩૬૧૫
૪૦શ્રી રમેશ પી.બારીયાગ્રામ સેવક૯૯૦૯૨૫૩૪૨૬
૪૧શ્રી બી.પી.વરીયાગ્રામ સેવક૭૬૯૮૦૪૭૮૯૫
૪૨શ્રી જયેશભાઇ વરીયાફંડ કો-ઓર્ડી ૯૫૮૬૨૨૫૮૭૮
૪૩શ્રી અજય એસ.ચાવડાઅ.મ.ઇ. (નિ.ભા.અ.)૯૯૨૫૨૨૯૭૨૮
૪૪શ્રી શિકારી વસીમ એસ.અ.મ.ઇ. (નિ.ભા.અ.)૯૯૨૪૭૭૦૪૯૪
૪૫શ્રી ભારતસિંહ બારીયાબ્લો.કો-ઓ.એસ.બી.એમ.૯૮૨૫૪૮૬૨૬૪
૪૬હસુમતીબેન એન.પાટીલકલ.કો-ઓ.એસ.બી.એમ.૯૫૩૭૫૨૬૨૦૮
૪૭કુ.પ્રિયંકા જે.પટેલકલ.કો-ઓ.એસ.બી.એમ.૯૭૧૨૮૮૮૭૮૫
૪૮શ્રી સંજય વરીયાઇ.ચા. ટી.એલ.એમ.
મિશન મંગલમŸ
૯૯૨૫૩૨૨૫૧૯
૪૯શ્રી દિપક મકવાણાકલસ્ટર કો-ઓર્ડી.
મિશન મંગલમŸ
૮૪૦૧૨૬૨૭૮૪
એન.આર.ઇ.જી.એ.શાખા સ્ટાફ
૫૦શ્રી અરવિંદભાઇ બારીયાએ.પી.ઓ.મનરેગા૯૫૭૪૮૭૭૨૬૭
૫૧શ્રી ડી.જી.પરમારઆસિ.વર્કસ મેનેજર૯૪૨૬૪૩૧૮૨૩
૫૨શ્રી એ.જી.ધીંગાટે.આસિ.૯૪૨૬૩૬૨૯૧૭
૫૩શ્રી એલ.કે.વણકરટે.આસિ.૯૫૧૨૦૧૯૩૩૩
૫૪શ્રી એસ.એ.જોષીટે.આસિ.૯૪૨૯૧૪૮૨૪૬
૫૫શ્રી બી.જે.મકવાણાટે.આસિ.૯૬૬૨૪૮૪૬૦૯
૫૬શ્રી મોહસીન ભીમલાટે.આસિ.૯૮૨૪૪૮૫૦૬૯
૫૭શ્રી હેમંતભાઇએમ.પ્રજાપતિહિસાબી સહાયક૯૮૨૪૫૯૦૨૭૩
આઇસીડીએસ શાખા સ્ટાફ
૫૮ખાલી જગ્યાસી.ડી.પી.ઓ.૭૦૪૬૦૩૩૦૦૧
૫૯શ્રી બી.કે.પરમારસિ.કલાર્ક૯૫૫૮૯૭૯૨૮૨
૬૦શ્રી બાબુભાઇ બારીઆજુ.કલાર્ક૮૭૫૮૭૨૨૬૪૫
૯૭૨૭૬૮૩૩૨૧
કોમ્પ્યુટર વિભાગ
૬૧શ્રી પ્રવિણ એમ.સોનેરાએમ.આઇ.એસ. કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર૯૮૨૪૮૧૧૮૯૪
૬૨શ્રી રમેશભાઇ ડી.વણકરએમ.આઇ.એસ.કો
એન.આર.ઇ.જી.એ.
૯૭૨૫૯૧૦૬૬૩
૬૩શ્રી કનુભાઇ બી.મછારડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર૭૫૬૭૫૨૦૦૩૫
૬૪શ્રી પ્રકાશ જે.સુથારીયાટી.એલ.ઇ.૯૪૦૮૧૪૫૯૩૪
૬૫શ્રી કૌશિક પરમારટી.એલ.ઇ.૬૩૫૧૨૭૭૯૬૬
૬૬શ્રી દિલીપ કે.પરમારટી.એલ.ઇ.૯૭૨૬૦૮૦૨૪૯
૬૭શ્રી નરેશભાઇ મકવાણાટી.એલ.ઇ.૯૨૬૫૩૫૦૯૪૦