પંચાયત વિભાગ

પ્રમુખશ્રીશ્રીમતી શકુંતલાબેન સુરેશભાઇ ગણાવા
પ્રમુખશ્રી
 તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી ડી. એમ. તડવી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગપંચમહાલ જીલ્લોગોધરા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

ગોધરા
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૧૧૬
વસ્‍તી ૨૬૨૪૯૧
ગોધરા તાલુકા નું ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંશ ૨૨.૫૬ અને રેખાંશ ૭૨.૮૩ પર આવેલું છે. ગોધરા ની કુલ વસ્‍તી ૨૬૨૪૯૧ છે.  ગોધરા નું હવામાન ભેજવાળુ ,વાદળછાયુ, અક્ષ્‍શત ભેજવાળુ તથા સહ હવામાની છે.  
વધારે...