પંચાયત વિભાગ
મહેસૂલ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
 
અં. નં. ગામનું નામ વષૅ વરસાદના દિવસ વરસાદ મી.મી.
ગોધરા તાલુકો ૨૦૦૮-૦૯ ૩૯ ૫૧૩
  કુલ સરેરાશ   ૩૯ ૫૧૩