પંચાયત વિભાગ
બાંઘકામ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામશાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

 
શાખાનું નામ બાંધકામશાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી જે.એમ.દલવાડી
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૧૮
 
વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી જે.એમ.દલવાડી અ.મ.ઇ. ૨૪૧૫૮૨ - ૯૩૨૭૩૮૪૮૪૩
શ્રી એચ.જે.સોલકી વ.ચા.કલાકૅ ૨૪૧૫૮૨ - ૨૫૧૮૨૮
શ્રીમતી એ.જે.પટેલ વ.ચા.કલાકૅ ૨૪૧૫૮૨ - ૯૪૨૮૫૦૯૧૯૧