પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆકડાશાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

 
શાખાનું નામ આકડાશાખા
શાખાનું સરનામુ તાલકા પંચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી આર.આર.પગી
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
ફેકસ નંબર -
 
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.આર.પગી આકડા મદદનીશ ૨૪૧૫૮૨૫ - ૯૯૦૯૮૦૪૮૭૮