પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆકડાશાખાજન્‍મ મરણની નોંઘણી

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

વષઁ:-૨૦૦૮-૦૯
અં. નં. માસનુંનામ જીવીત જન્‍મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
જાન્‍યુઆરી ૨૯૮ ૨૪૮ ૮૫ ૫૬ - - - -
ફેબુ™આરી ૨૦૯ ૧૮૩ ૭૪ ૪૧ - - -
માચૅ ૨૫૯ ૨૨૪ ૮૭ ૩૭ - - -
એપી™લ ૨૦૨ ૧૬૩ ૮૦ ૪૦ - - -
મે ૧૮૯ ૧૭૯ ૫૩ ૧૮ - - - -
જુન ૨૮૧ ૨૭૭ ૮૨ ૪૪ - - -
જુલાઇ ૨૪૯ ૨૫૫ ૯૪ ૪૦ - - -
ઓગસ્‍ટ ૨૯૮ ૨૦૯ ૧૦૪ ૫૦ - - - -
સપ્‍ટેમ્‍બર ૨૬૫ ૨૨૦ ૯૯ ૪૫ - - - -
૧૦ ઓકટોમ્‍બર ૨૪૧ ૨૨૨ ૧૦૮ ૪૭ - - -
૧૧ નવેમ્‍બર ૨૨૧ ૨૨૫ ૮૨ ૪૫ - - - -
૧૨ ડીસેમ્‍બર ૨૫૧ ૨૩૯ ૮૨ ૬૨ - - -
કુલ ૨૯૬૩ ૨૬૪૪ ૧૦૩૦ ૫૨૫