પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

 
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી બી.બી.સાધુ
ફોન નંબર ૨૪૧૫૮૨
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૨૦
ફેકસ નંબર -
 
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી બી.બી.સાધુ તા.પ્‍.અધિ. ૨૪૧૫૮૨ - ૯૪૨૭૮૧૬૨૫૭