પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠતાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત


ક્રમ​તાલુકાનું નામ​
ઘોઘંબા
ગોધરા
હાલોલ
જાંબુધોડા
કાલોલ
મોરવા(હડફ)
શહેરા