પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જાહેર તંત્રની ફરજો
જીલ્લા પંચાયતને સુપ્રત થયેલ લોક હીતની યોજનાઓ સરદાર આવાસ યોજના, માળખાકીય સુવિધા અંગેની યોજના, પંચાયત ઘરનું બાંધકામ, ચૌદમું નાણાપંચ, પંચવટી યોજના, વિ. યોજનાઓનું સરકારશ્રીએ નકકી કરેલ મા૫દંડ મુજબ અમલીકરણ કરાવવું.
ગ્રામ/તાલુકા/જીલ્લા પંચાયતના વહીવટમાં ગુજરાત પંચાયત ધારો ૧૯૯૩ નો અસરકારક અમલ કરાવવો.
કાર્યો
ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા ગ્રામીણ કુટુંબોને આવાસ પુરા પાડવાની યોજના(સરદાર આવાસ) નું અમલીકરણ
પંચાયત ઘર વિહોણી ગ્રામ પંચાયતને પંચાયત ઘર કમ તલાટી કમ મંત્રી આવાસ બનાવી આ૫વાની યોજનાનું અમલીકરણ.
પંચવટી યોજના. લોકહિતોપયોગી એવી આ યોજનામાં ગ્રામ્ય જીવનમાં સ્વચ્છ સારુ વાતાવરણ મળી રહે બાળકોને આમલી પીપળી જેવી રકમ રમવા માટે મોખળું મેદાન મળી રહે.
ચૌદમું નાણાપંચઃ- કેન્દ્રીય સહાય યુકત ગ્રામ્ય જીવનમાં સરકારી સહાય આપી લોકજીવનને ઉંચુ લાવવાની યોજના.
માળખાકીય સુવિધા હેઠળ સરકારી સહાય હેઠળની જુદી જુદી યોજના સામુહીક ૧૫ કે તેથી વધુ આવાસોના સમુહને પ્રાથમિક સુવિધાઓ પુરી પાડવાની યોજના.