પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુવિકાસ શાખા,જિલ્લા પંચાયત, ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી વી.જી.ભાભોર નાયક જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી,(વિકાસ)
ફોન નંબર૦ર૬૭ર ૨૫૩૩૬૦, ૨૫૩૩૬૧
મોબાઈલ નંબર ૯૮૯૮૭૫૭૧૯૯
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઈલ નંબર
શ્રી વી.જી.ભાભોરનાયક જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી,(વિકાસ) ૦ર૬૭ર ૨૫૩૩૬૦, ૨૫૩૩૬૧૯૮૯૮૭૫૭૧૯૯