પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામશિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુજિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ
જીલ્લા પંચાયત પંચમહાલ.
ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રીમતિ અર્ચનાબેન ચૌધરી , જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી,
ફોન નંબર ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૬
મો. નંબર૮૫૧૧૧૬૦૭૦૧, ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૯

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રીમતિ અર્ચનાબેન ચૌધરીજિ.પ્રા.શિ. અધિ. ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૬- ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૯
શ્રી એચ.એમ.રાણા (ઇ.ચા.)નાયબ જિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી ૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૭૬
૯૯૭૯૩૫૬૦૩૫