પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામશિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુજિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ
જીલ્લા પંચાયત પંચમહાલ.
ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રીમતિ અર્ચનાબેન ચૌધરી , જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી,
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૫
મો. નંબર૯૮૯૮૪૨૮૧૬૩, ૮૫૧૧૧૬૦૭૦૧
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રીમતિ અર્ચનાબેન ચૌધરીજિ.પ્રા.શિ. અધિ. ૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૫ - ૯૮૯૮૪૨૮૧૬૩, ૮૫૧૧૧૬૦૭૦૧
શ્રી એસ.એસ.પટેલ (ઇ.ચા.)જિ.પ્રા.શિ. અધિ. ૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૭૫-
શ્રી આર.એમ.ગજજરનાયબ જિલ્‍લા પ્રા.શિક્ષણાધિકારી૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૭૫૯૪૨૭૫૩૩૮૯૫