પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

 
  ખાનપુર
  લુણાવાડા
  શહેરા
  ગોધરા
  મોરવા(હ)
  હાલોલ
  જાંબુઘોડા
  ઘોઘંબા
  સંતરામપુર
  કડાણા