પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

અ. નં.

યોજનાનું નામ

તાલુકો

આયોજીત સિંચાઈ હેક્ટરમાં

ધામણોદ સિંચાઈ તળાવ

શહેરા

૩૨૦

દલવાડા સિંચાઈ તળાવ

"

૨૪૮

ડેમલી સિંચાઈ તળાવ

"

૨૨૫

ધરોલા સિંચાઈ તળાવ

"

૧૦૨

ખાંડીયા સિંચાઈ તળાવ

"

૧૩

ફુટેલી સંભાલી સિંચાઈ તળાવ

"

લાભી સિંચાઈ તળાવ

"

૨૦

વિજાપુર સિંચાઈ તળાવ

"

૩૩

સુરેલી સિંચાઈ તળાવ

"

૧૯

૧૦

ધામણોદ ઠાકરીયા સિંચાઈ તળાવ

"

૧૮

૧૧

ધાંધલપુર સિંચાઈ તળાવ

"

૫૬

૧૨

ઓરવાડા સિંચાઈ તળાવ

ગોધરા

૧૬૦

૧૩

કાલીયાકુવા સિંચાઈ તળાવ

"

૧૭૦

૧૪

કઠોડીયા સિંચાઈ તળાવ

"

૧૨૦

૧૫

સાંપા સિંચાઈ તળાવ

"

૮૬

૧૬

છાવડ સિંચાઈ તળાવ

"

૫૪

૧૭

વડેલાવ સિંચાઈ તળાવ

"

૮૪

૧૮

ધનોલ સિંચાઈ તળાવ

"

૫૦

૧૯

સુલિયાત સિંચાઈ તળાવ

મોરવા (હ.)

૩૭૮

૨૦

ખાબડા સિંચાઈ તળાવ

"

૧૫

૨૧

દેલોચ સિંચાઈ તળાવ

"

૩૭

૨૨

વડાતલાવ સિંચાઈ તળાવ

હાલોલ

૨૭૫

૨૩

ઘનસરવાવ સિંચાઈ તળાવ

"

૫૫૭

૨૪

ધારીયા સિંચાઈ તળાવ

"

૪૩૬

૨૫

લફણી સિંચાઈ તળાવ

જાંબુઘોડા

૧૭૩

૨૬

ચાલવડ સિંચાઈ તળાવ

"

૮૮

૨૭

ઝીંઝરી સિંચાઈ તળાવ

ઘોઘંબા

૪૦૦

૨૮

ગોયાસુંડલ સિંચાઈ તળાવ

ઘોઘંબા

૪૭૧

૨૯

શામળકુવા સિંચાઈ તળાવ

"

૨૬૬

૩૦

રૂપારેલ સિંચાઈ તળાવ

"

૧૦૦

૩૧

ચેલાવાડા સિંચાઈ તળાવ

"

૩૬

૩૨

ધનેશ્વર સિંચાઈ તળાવ

"

૩૦

૩૩

રીંછવાણી સિંચાઈ તળાવ

"

૪૮

૩૪

વાવકુંડલી સિંચાઈ તળાવ

"

૭૭

૩૫

બાઢવા સિંચાઈ તળાવ

"

૩૦

કુલ

૫૨૦૩