પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામસિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામુનાની સિંચાઈ શાખા ,જિલ્લા પંચાયત, ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી વી.એન.શાહ, કાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ
ફોન નંબરર૬૭ર-૨૫૩૩૮૮

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ
શ્રી વી.એન.શાહકાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૮૮૯૪૨૭૬૧૨૮૩૨