પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામસિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામુનાની સિંચાઈ શાખા ,જિલ્લા પંચાયત, ગોધરા.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી.શ્રી આર.જી.અગ્રવાલ, કાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ
ફોન નંબરર૬૭ર-૨૫૩૩૮૮
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ
.શ્રી આર.જી.અગ્રવાલકાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ૦ર૬૭ર-૨૫૩૩૮૮૯૮૨૫૫૯૬૦૦૨