પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખા  પુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ

પુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ

 
પુર નિયંત્રણ યોજનાઓથી જમીનોનું ધોવાણ અટકાવવા અને રક્ષણ કરવામા મદદરુપ થાય છે, તેમજ નદી કોતરમાં કાંઠા વિસ્તારમા રહેતા લોકોને લાભ મળે છે.

બોરી બંધ

બોરી બંધની કામગીરી કરવામાં આવતી નથી.

બોરની માહીતી.

બોરી બંધની કામગીરી કરવામાં આવતી નથી.

સિંચાઈની યોજનાઓ

સિંચાઈ યોજનાઓમાં અત્રેના વિભાગ હેઠળ નાની સિંચાઈ તળાવો, ચેકડેમોની કામગીરી ઉપર મુજબ કરવામાં આવેલ છે.