પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખા  ચેકડેમ

ચેકડેમ

 
આ વિભાગ હેઠળ કુલ પ૩ર ચેકડેમોનું બાંધકામ કરવામાં આવેલ છે. જેની આડકતરી સિંચાઈ શકિત ૬૮૪૩ હેકટર છે. જેની તાલુકાવાર માહીતી નીચે મુજબ છે.
અ.નં. ચેકડેમોની સંખ્યા. તાલુકા પરોક્ષ સિંચાઈ વિસ્તાર
૪૧ ખાનપુર ૪૩૯
પ૦ લુણાવાડા પ૪૧
પ૭ શહેરા ૭૯ર
૬૩ ગોધરા ૯૦પ
૩ર મોરવા(હ) ૪૭પ
ર૯ કાલોલ ૩૩૧
પ૧ હાલોલ ૬૪૧
ર૦ જાંબુધોડા રપ૦
૬૦ ધોધંબા ૬૮૧
૧૦ પર કડાણા ૬૬૧
૧૧ ૭૭ સંતરામપુર ૧૧ર૭
કુલ પ૩ર  

             ૬૮૪૩   હેકટર