પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આઈ.સી.ડી.એસ.
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ - ગોધરા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતી એમ.એ.દવે પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી,
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-રપ૩૩૭ર
મોબાઇલ નંબર૯૯૦૯૦૧૧૬૬૩
ફેકસ નંબર ૦ર૬૭ર -ર૫૦૬૬૮
ઇન્ટર કોમ નંબર ૨૩૫

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રીમતી એમ.એ.દવેપ્રોગ્રામ ઓફીસર આઈસીડીએસ૦ર૬૭ર - રપ૩૩૭ર ૦ર૬૭ર -ર૫૦૬૬૮ ૯૯૦૯૦૧૧૬૬૩-