પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજકલ્યાણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામસમાજકલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુસમાજકલ્યાણ શાખા જિલ્લા પંચાયત, પંચમહાલ,ગોધરા
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી જે.એન.વર્મા, જિલ્લા સમાજકલ્યાણ અધિકારીશ્રી.
ફોન નંબર૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૯
મોબાઈલ નંબર -
શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)
શ્રી જે.એન.વર્માસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી૦ર૬૭ર-ર૫૩૩૭૯