પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુસહકાર શાખા,જિલ્લા પંચાયત.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી એન.એ.પટેલ (ઇન્ચાર્જ), મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર,
ફોન નંબર૦ર૬૭ર ૨૫૩૩૪૬
મોબાઈલ નંબર

શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મો.નંબર
શ્રી શ્રી એન.એ.પટેલ (ઇન્ચાર્જ)મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર સહકાર૦ર૬૭ર ૨૫૩૩૪૬ -