પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું પાનમ સર્કલની સામે,જિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ,ગોધરા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીર્ડા. એસ.એન.ઠાકોર, નિયામકશ્રી પશુપાલન
ફોન નંબર૦ર૬૭ર - ર૫૩૩૮૯
મોબાઇલ નંબર૯૮૭૯૦૪૩૨૩૩
અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દો અને સરનામુંફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
ર્ડા. એસ.એન.ઠાકોરનિયામકશ્રી પશુપાલન૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯ - ૯૯૭૯૯૮૯૨૫૦
ર્ડા. એ.એમ. ગીતેલીમદદનીશ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯  ૯૪૨૭૪૦૭૮૩૫