પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામું પાનમ સર્કલની સામે,જિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ,ગોધરા
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીર્ડા. એસ.એન.ઠાકોર, નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી
ફોન નંબર૦ર૬૭ર - ર૫૩૩૮૯
મોબાઇલ નંબર૯૯૭૯૯૮૯૨૫૦

અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દો અને સરનામુંફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબર
ર્ડા. એસ.એન.ઠાકોરનિયામકશ્રી પશુપાલન૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯૯૯૭૯૯૮૯૨૫૦
ર્ડા. એ.એમ. ગીતેલીમદદનીશ નિયામકશ્રી પશુપાલન૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯૯૪૨૭૪૦૭૮૩૫
ડો. સંજીવકુમાર હીરાલાલ બામણીયા પશુચિકિત્સા અધિકારી કૃત્રિમ બીજદાન કેન્દ્ર,ગોધરા તા. ગોધરા૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯૦૨૬૭૨-૨પ૩૩૮૯૯૭૨૫૭૭૨૧૭૮
ડો.નરેન્દ્રગીર મનહરગીર ગોસાઇ પશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.ગોધરા તા. ગોધરા૦૨૬૭૨-૨૪૬૪૮૦૯૯૭૬૮૫૭૧૮૫
ડો. બ્રિજેશકુમાર દિલીપભાઇ પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.કાંકણપુર તા. ગોધરા૮૧૪૧૮૦૦૫૭૧
ડો. વિમલકુમાર બાબુભાઇ પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.નદીસર . ગોધરા૯૦૯૯૬૨૧૫૧૫
ડો. એકાગ્રતા પ્રશાંત રામી પશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.રતનપુર (કાંટડી)તા. ગોધરા૯૭૨૭૭૯૪૪૬૦
ડો. જયેશકુમાર મણિલાલ પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.શહેરા તા.શહેરા ૦૨૬૭૦-૨૨૬૨૭૦૯૪૨૬૧૭૯૨૯૩
ડો. જિગ્નેશ વિષ્ણુભાઇ પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.ધામણોદ તા. શહેરા ૯૯૨૫૩૪૯૩૭૫
૧૦ડો. અનવર બહાદુરઅલી કાનાણીપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.મંગલિયાના તા. શહેરા ૯૭૨૬૪૭૮૧૪૧
૧૧ડો. વિમલભાઇ ખોડાભાઇ પરમારપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.કાલોલ તા.કાલોલ ૦૨૬૭૬-૨૩૫૮૩૨૯૪૨૭૩૯૯૭૩૫
૧૨ડો. વરૂણકુમાર શંકરલાલ પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.કથોલા તા.હાલોલ ૦૨૬૭૬-૨૨૧૭૨૨૯૫૩૭૭૧૫૮૧૬
૧૩ડો. પ્રહલાદસિંહ ફતેસિંહ સોલંકીપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.વાઘબોડ તા.હાલોલ ૦૨૬૭૬-૨૪૧૨૪૯૮૯૮૦૯૭૧૪૦૦
૧૪ડો.જયદીપસિંહ રજનીકાંત ઝાલાપશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.ઘોઘંબા તા.ઘોઘંબા ૦૨૬૭૮-૨૪૪૬૫૯૯૯૨૫૫૮૩૩૭૩
૧૫ડો. ધીરજસિંહ શામળસિંહ બામણ પશુચિકિત્સા અધિકારી પ.દ.મોરા તા.મોરવા હડફ ૦૨૬૭૨-૨૮૪૭૩૩૯૪૨૬૩૨૭૫૩૦