પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશાખા ની કામગીરી

શાખા ની કામગીરી


પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસથાઓમાં સારવાર પામેલ તથા ખસી કરેલ પશુ
વર્ષ - ૨૦૧૬-૧૭
અ.નં.તાલુકાનું નામહોસ્‍પીટલ/દવાખાનાનું નામદાખલ કરેલસારવાર પામેલખસીકરણ
ગોધરાગોધરા,રતનપુર,નદીસર,કાંકણપુર, બોડીદ્રા,સાંપા, ઘુસર,મહેલોલ૨૮૯૧૫ ૧૨૪૮
મોરવા હડફમોરવા હડફ,સંતરોડ,મોરા૩૩૨૨૩ ૮૭૩
શહેરાશહેરા,નાંદરવા,મંગલીયાણા,ધામણોદ, મોરવા-રેણા,બોરીયા,ખાંડીયા,ધારાપુર૫૬૦૪૨ ૧૪૮૫
કાલોલકાલોલ, અડાદરા, મલાવ, વેજલપુર, જંત્રાલ૮૯૦૮ ૧૩૧
હાલોલહાલોલ, કાથોલા, વાધબોડ, અરાદ, રામેશરા, તલાવડી૮૭૭૩ ૧૦૯૧
જાંબુઘોડાજાંબુધોડા, ડુમા૩૯૨૦૨૭૭
ઘોઘંબાધોધંબા, ગરમોટીયા, ગુણેશીયા, સીમલીયા, બાકરોલ, ખરોડ, રણજીતનગર, રીંછવાણી, ગજાપુરા૨૦૧૯૫ ૧૫૪૪
કુલ ૧૫૯૯૭૬ ૬૬૬૯