પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશાખા ની કામગીરી

શાખા ની કામગીરી

પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસથાઓમાં સારવાર પામેલ તથા ખસી કરેલ પશુ
વર્ષ - ૨૦૧૩-૧૪
અ.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/દવાખાનાનું નામદાખલ કરેલસારવાર પામેલખસીકરણ
ગોધરા ગોધરા,રતનપુર,નદીસર,કાંકણપુર, બોડીદ્રા,સાંપા, ઘુસર,મહેલોલ ૧૧૧૪૬૧૨૯૨
મોરવા હડફ મોરવા હડફ,સંતરોડ,મોરા ૧૪૪૦૨૭૮૯
શહેરા શહેરા,નાંદરવા,મંગલીયાણા,ધામણોદ, મોરવા-રેણા,બોરીયા,ખાંડીયા,ધારાપુર ૧૧૦૭૫૧૧૬૪
લુણાવાડા લુણાવાડા, સે.ગોરડા, વરધરી, કોઠંબા, સીગ્‍નલી, પાંચમહુડી, ઉંદરા, ધામોદ૧૦૬૨૧૭૬૬
ખાનપુર વડાગામ, ખાનપુર, પાંડરવાડા૫૧૧૮૧૫૪
કડાણા મુનપુર, માલવણ,નાની રાઠ,કાજલી, ડીંટવાસ, સરસવા-ઉત્તર ૧૫૦૨૩૧૩૪૪
સંતરામપુર સંતરામપુર, કાળીબેલ, બટકવાડા, રાફઇ, ખેડાપા, નાની સરસણ, ગોઠીબ, મોટી ભુગેડી,ઉખરેલી,બાબરોલ૧૬૫૪૫૧૫૮૪
કાલોલ કાલોલ, અડાદરા, મલાવ, વેજલપુર, જંત્રાલ૪૩૭૦૬૩૨
હાલોલ હાલોલ, કાથોલા, વાધબોડ, અરાદ, રામેશરા, તલાવડી૪૮૦૪૧૧૭૪
૧૦જાંબુઘોડા જાંબુધોડા, ડુમા૨૧૩૭૩૧૫
૧૧ઘોઘંબા ધોધંબા, ગરમોટીયા, ગુણેશીયા, સીમલીયા, બાકરોલ, ખરોડ, રણજીતનગર, રીંછવાણી, ગજાપુરા૧૦૧૫૬૧૫૨૧
કુલ ૧૦૫૩૯૭૧૦૭૪૫