પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨
અ.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા
એચ.એસ. ૩૪૭૩૯૩
ઈ.ટી.
એફ.એમ.ડી. ૨૬૯૬૧૦
હડકવા(એ.આર.વી.) ૧૧૯
બી.કયુ.