પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણવર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
અ.નં.રસીનું નામરસીકરણ કરેલ ૫શુઓની સંખ્યા
એચ.એસ.૩૭૪૯૮૩
ઈ.ટી.
એફ.એમ.ડી.૭૦૮૨૩૬
હડકવા(એ.આર.વી.)૨૦૫
બી.કયુ.