પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

પંચમહાલ જીલ્લામાં કુલ ૧૧ ( અગિયાર ) તાલુકાઓ આવેલાં છે. (૧)ગોધરા (ર) મોરવા હડફ (૩) શહેરા (૪) લુણાવાડા (પ) ખાનપુર (૬) સંતરામપુર (૭) કડાણા(૮) કાલોલ (૯) હાલોલ (૧૦) જાંબુધોડા (૧૧) ધોધંબા
જેમાં આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ (૧) સંતરામપુર (ર) કડાણા (૩)ધોધંબા (૪) મોરવા હડફ ( મોરા પોકેટ વિસ્તાર ૩૧ ગામો ) (પ) હાલોલ ( કથોલા પોકેટ વિસ્તાર ) (૬) ગોધરા(ગોવિંદી પોકેટ ર૧ ગામો) (૭) કાલોલ ( કલસ્ટર ગળપના ૩ ગામો ) (૮) હાલોલ (કલસ્ટર ગૃપના ૬૧ ગામો) (૯) જાંબુધોડા પોકેટ ર૩ ગામો તદ્દ ઉપરાંત ના તાલુકાઓમાં છુટા છવાયા આદિજાતિઓનો સમાવેશ થાય છે.
પંચમહાલ જિલ્લાની સને ર૦૦૭ ની પશુધન વસ્‍તી ગણતરી નીચે મુજબ છે.
અ.નં.પશુધન નો પ્રકારપશુધન સંખ્‍યા
ગાય વર્ગપ,૮૮,પ૬૧
ભેંસ વર્ગ૬,૧પ,૯૭૦
ઘેટા,બકરાં૪,પ૦,પ૯૯
મરઘાં-બતકાં૪,૮૧,પપ૭
જિલ્લા પંચાયત હસ્‍તક પશુપાલન શાખાનો વહિવટી તથા તાંત્રિક સ્‍ટાફની વિગત નીચે મુજબ છે.
અ.નં.સ્‍ટાફની વિગતમંજુર થયેલ જગ્‍યા
નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી વર્ગ - ૧
મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી વર્ગ - ર
પશુચિકિત્‍સા અધિકારી વર્ગ-ર૪૦
પશુધન નિરીક્ષકશ્રી વર્ગ-૩૪૭
સીનીયર કલાર્ક (મહેકમ) વર્ગ - ૩
સીનીયર કલાર્ક (હિસાબ) વર્ગ - ૩
જુનીયર કલાર્ક વર્ગ - ૩
ડ્રાયવર વર્ગ - ૩
ડ્રેસર વર્ગ-૪૧પ
૧૦ એટેન્‍ડન્‍ટ ( પટાવાળા ) વર્ગ-૪૭૦