પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસથાઓમાં સારવાર પામેલ તથા ખસી કરેલ પશુ
વર્ષ - ૨૦૧૧-૧૨
અ.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્‍પીટલ/દવાખાનાનું નામ દાખલ કરેલ સારવાર પામેલ ખસીકરણ
ગોધરા ગોધરા,રતનપુર,નદીસર,કાંકણપુર, બોડીદ્રા,સાંપા, ઘુસર,મહેલોલ ૧૦૩૮૪ ૧૨૬૦
મોરવા હડફ મોરવા હડફ,સંતરોડ,મોરા ૧૦૪૭૨ ૯૩૮
શહેરા શહેરા,નાંદરવા,મંગલીયાણા,ધામણોદ, મોરવા-રેણા,બોરીયા,ખાંડીયા,ધારાપુર ૯૧૦૯ ૧૪૮૧
લુણાવાડા લુણાવાડા, સે.ગોરડા, વરધરી, કોઠંબા, સીગ્‍નલી, પાંચમહુડી, ઉંદરા, ધામોદ ૧૦૫૭૩ ૬૦૯
ખાનપુર વડાગામ, ખાનપુર, પાંડરવાડા ૫૬૩૬ ૫૬૪
કડાણા મુનપુર, માલવણ, કાજલી, ડીંટવાસ, સરસવા-ઉત્તર ૮૪૨૮ ૧૧૫૭
સંતરામપુર સંતરામપુર, કાળીબેલ, બટકવાડા, રાફઇ, ખેડાપા, નાની સરસણ, ગોઠીબ, મોટી બુગેડી ૧૬૦૬૯ ૨૦૩૪
કાલોલ કાલોલ, અડાદરા, મલાવ, વેજલપુર, જંત્રાલ ૪૧૯૯ ૪૧૩
હાલોલ હાલોલ, કાથોલા, વાધબોડ, અરાદ, રામેશરા, તલાવડી ૫૩૬૧ ૧૦૩૫
૧૦ જાંબુઘોડા જાંબુધોડા, ડુમા ૧૮૪૪ ૩૨૧
૧૧ ઘોઘંબા ધોધંબા, ગરમોટીયા, ગુણેશીયા, સીમલીયા, બાકરોલ, ખરોડ, રણજીતનગર, રીંછવાણી, ગજાપુરા ૧૧૪૯૬ ૧૫૫૮
કુલ ૯૩૫૭૧ ૧૧૩૭૦