પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા૫શુઘન

૫શુઘન

વર્ષ ૨૦૦૭ , ૧૮ મી પશુધન વસતી ગણતરી મુજબ
અં. નં.તાલુકાનું નામકુલ ગાય વર્ષ કુલ ભેસ વર્ગ ગાય વર્ગ અને ભેંસ વર્ગ કુલ ઘેટાં બકરા ઘોડા ઉટ ગધેડા
ખાનપુર૩૯૧૨૪૩૫૧૮૦૭૪૩૦૪૨૭૭૨૫૩૮૫૨૨૫
કડાણા૪૭૯૮૫૬૩૦૧૪૧૧૦૯૯૯૧૯૩૯૨૭૩૧૬૧૫૮
સંતરામપુર૮૪૯૨૪૭૧૨૪૯૧૫૬૧૭૩૧૭૬૧૭૫૧૧૯૯૩
લુણાવાડા૫૬૪૩૮૧૦૨૯૦૬૧૫૯૩૪૪૧૧૫૫૨૫૨૬૨૧૧૩૫૬૧૯
શહેરા૮૩૯૩૫૭૯૭૧૪૧૬૩૬૪૯૩૮૦૬૦૩૫૦૨૦૧૫૧
મોરવા(હ)૪૮૪૮૧૩૨૭૬૫૮૧૨૪૬૫૪૦૭૯
ગોધરા૬૨૪૨૨૭૩૧૧૭૧૩૫૫૩૯૧૧૫૩૫૭૭૬૭૭૧૭૩૪
કાલોલ૩૦૫૧૦૫૩૧૪૬૮૩૬૫૬૮૫૪૧૮૮૯૫૨૫૧૪૭૬૮૬
ઘોંઘબા૬૨૩૬૪૪૭૬૬૧૧૧૦૦૨૫૬૩૯૯૨૨૯૧૪૬
૧૦ હાલોલ૫૯૩૧૫૪૬૩૧૫૧૦૫૬૩૦૯૭૩૫૬૪૧૨૭૧૧૭૨
૧૧જાંબુઘોડા૧૩૦૬૩૧૦૯૦૩૨૩૯૬૬૪૨૪૪
કૂલ૫૮૮૫૬૧૬૧૫૯૭૦૧૨૦૪૫૩૧૩૯૬૦૪૪૬૬૩૯૧૩૧૩૦૬૩૯૮૯