પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું

જિલ્લા પંચાયત કચેરી ,પંચમહાલ ગોધરા

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી વી.જી.ભાભોર (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વિકાસ )

ફોન નંબર૦ર૬૭ર -૨૫૩૩૬૦, ૨૫૩૩૬૧
મોબાઇલ નંબર૯૮૯૮૭૫૭૧૯૯
ફેકસ નંબર ૦ર૬૭ર -૨૫૩૩૫૦

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી વી.જી.ભાભોર
(નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વિકાસ )

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વિકાસ

૦ર૬૭ર -૨૫૩૩૬૦, ૨૫૩૩૬૧- ૯૮૯૮૭૫૭૧૯૯-