પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાશાખા ની કામગીરી

શાખા ની કામગીરી

વાહક જન્ય રોગો જેવાકે મેલેરીયા, ડેનગ્યુ ,ચિકુનગુનિયા રોગો કે જે મચ્છર ની વિવિધ જાત દ્વારા ફેલાય છે. તેના દર્દીઓનુ નિદાન, સંપુર્ણ નિયત સારવાર, તથા રોગ નો ફેલાવો કરતા વાહકો નુ નિયંત્રણ કરવા માટેના વિવિધ ઉપાયો કરવામા આવે છે આ માટે રોગથી બચવાના ઉપાયો ની સમજ તથા વાહક નિયંત્રણ માટે ના કામોનુ આયોજન તથા અમલીકરણ કરવુ.પંચમહાલ જિલ્લા ના મેલેરીયા રોગ ના તમામ દર્દીઓ, તમામ મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકુનગુન્યા માટેના જોખમી વિસ્તારો ને ખાસ તકેદારી થી વિવીધ સંકલીત કામગીરી ઘ્વારા વાહક જન્ય રોગ થી બચાવવામા આવે છે. જયારે જિલ્લા ના તમામ ૬૧૦ ગામોના પ્રત્યેક ફળીયામા રહેતા માણસો ને પખવાડીક મેલેરીયા સર્વેલન્સ કામગીરી માં આવરી લેવામા આવે છે. લોકો પાસે ઉપલબ્ધ મચ્છરદાની ને દર છ માસે એક વખત દવાયુકત કરી આપવા પ્રા.આ.કેંદ્ર દ્વારા આયોજન કરવામા આવે છે. જીલ્લા મા વાહક જન્ય રોગનિયંત્રણ કામગીરી હેઠળ થતી કામગીરી નુ દૈનીક, અઠવાડીક અને માસીક રીપોર્ટીંગ વડી કચેરીઓને નિયમીત કરવામા આવે છે.