પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામમેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીર્ડા.બી. કે. પટેલ (ઇ.ચા.) જિલ્લા મેલેરિયા અધિકારી
ફોન નંબર૦ર૬૭ર - ર૫૩૩૯૫
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૮૯૩૧૦૦
ફેકસ નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ર્ડા.બી. કે. પટેલ (ઇ.ચા.)મેલેરીયા અધિકારી૦ર૬૭ર - ર૫૩૩૯૫- ૭૫૬૭૮૯૩૧૦૦-