પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામમેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત,પંચમહાલ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડૉ. કે.આર.શાહ (ઇ.ચા) મેલેરીયા અધિકારી જિલ્લા મેલેરિયા અધિકારી
ફોન નંબર૦ર૬૭ર - ર૫૩૩૯૫
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૮૯૪૧૦૦
ફેકસ નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ. નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી કે.બી.ઝવેરી (આઇ.એ.એસ.)જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦૨૬૭૨/૨૫૩૩૭૭ - --