પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
પંચમહાલ જિલ્લા મા જિલ્લા પંચાયત પંચમહાલ ની આરોગ્ય શાખા ના મેલેરીયા વિભાગ, પ્રા.આ.કે ઘ્વારા જિલ્લા ના દરેક ગામો વાહક જન્યરોગ ના અટકાયતી પગલા ની જાણ કરવામા આવે છે. તેમજ દર પંદર દિવસે દરેક ગામ ના દરેક ધર ની મુલાકાત લઈ સર્વેલન્સ કરી મેલેરીયા તાવ ની સારવાર તથા નિદાન માટેની વ્યવસ્થા કરવામા આવે છે. આરોગ્ય શાખા ના પ્રા.આ.કે ઘ્વારા મેલેરીયા રોગ ની નિદાન  અને  વૈધકીય સારવાર  નિયત ધારાધોરણ અને રાષ્ટ્રીય વાહકનિયંત્રણ કાર્યક્રમ ની માર્ગદર્શક સુચનાઓ અનુસાર કરવામા આવે છે. વસ્તી ના ૧પ ટકા મુજબ ના લોહીના નમૂના એકત્રીત કરી તેને તપાસી મહતમ રીતે મેલેરીયા અટકાયતી ના પગલા લેવા મા આવે છે. પંચમહાલ જિલ્લા ના ૬૩ પ્રા.આ.કે, ૧૩ સા.આ.કે, ૦૩ હોસ્પીટલ, તાવ સારવાર કેન્દ્રો, દવા વિતરણ કેન્દ્રો વિગેરે ઘ્વારા સામુહીક રીતે લક્ષ્ય પ્રાપ્તી કરવામા આવે છે.