પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખામેલેરીયા અંગે જાગૃતી

મેલેરીયા અંગે જાગૃતી

 
ગ્રામ સભાઓ, શિબીરો , ભવાઈ શો, નાટક શો, હરીકથા , બળવાભુવા જાગળતિ કાર્યક્રમ , શેરી નાટકો , પત્રિકા , પોસ્ટર , બેનર , વોલ પેઈન્ટીંગ, હોર્ડીંગ્‍સ , તથા આરોગ્ય કર્મચારીઓ , શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમો , સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓ ના સહકાર થી મેલેરીયા જેવા વાહક રોગોથી બચવા ના ઉપાયો, ઉપચાર ની પઘ્ધતિઓ તથા અગત્યતા, ઉપલબ્ધતા તથા વાહકજન્ય રોગો ના નિયંત્રણ માટે લોકભાગીદારી ની વાતો નો પ્રચાર પ્રસાર કરી આરોગ્ય શિક્ષણ આપવામા આવશે.