પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખામાછલી પઘ્ધતિ

માછલી પઘ્ધતિ

 
જિલ્લા ના તમામ મચ્છર ઉત્પતિ સ્થાનો ને વિવિધ પઘ્ધતિઓ થી નાબુદ કરવા માટે મચ્છર નિયંત્રણ અર્થાત વાહક નિયંત્રણ કરવામા આવશે. જેમાં
  ગપ્પી અને ગમ્બુશીયા માછલી ઘ્વારા ઈકોફ્રેન્ડલી જીવંત  નિયંત્રણ જે અન્વયે  જળસ્ત્રોમાં માછલી મુકવામાં આવશે.  
  ALM શહેરી વિસ્તારો મા એન્ટી લારવલ મેજર્સ મા પોરાનાશક કામગીરીમાં યાંત્રીક રીતે ખાડા ખાબોચીયા દુર કરાવી ઉત્પતિ સ્થાનો ના નાશ ની કામગીરી, પાણીના સંગ્રહ સ્થાનો માં ટેમીફોસ ઘ્વારા નિયંત્રણ , નાના ખાબોચીયા મા બળેલા ઓઈલ ઘ્વારા નિયંત્રણ વિગેરે ઘ્વારા તમામ વિસ્તારો મા પોરાનિયંત્રણ કામગીરી કરવામા આવશે.સરકાર શ્રી ઘ્વારા ચોમાસા ની ઋતુ મા બે વેકટર કંટ્રોલ ટીમો ફાળવવામા આવેલ છે જેમાં માણસો ની નિમણુંક કરી વેકટર કંટ્રોલ કામગીરી કરાવવામા આવશે.  
 
 
 
s