પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાલોહી ની તપાસણી

લોહી ની તપાસણી

 
જિલ્લા ની કુલ વસ્તી ર૩,૦૬,૦૦૦ માં થી નિયમોનુસાર ૧પ મુજબ કુલ ૩,૪પ,૯૦૦ લોહીના નમુના નુ પરીક્ષણ કરવામા આવશે. ત્વરીત નિદાન અને ઝડપી સારવાર નો અભિગમ અપવનાવવામા આવશે.