પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમેલેરીયા શાખાદવાઓની વિગત

દવાઓની વિગત

 
મેલેરીયા નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કલોરોકવીન,પ્રાયમાકવીન,પેરાસીટામોલ,આર્ટીસ્યુનેટ તથા સલ્ફાપાયરેમીથામાઈન જેવી દવાઓનો વપરાશ થાય છે અને કવીનાઈન, ઈમલ જેવા ઈન્જેકશનનો ઉપયોગ થાય છે,આ ઉપરાંત સ્પ્રેઈંગની કામગીરી માટે આલ્ફાસાયફરમેથ્રીન પ ટકાનો ઉપયોગ થાય છે તેમજ મચ્છરદાની દવાયુકત કરવા ડેલ્ટામેથ્રીન ફલોનો ઉપયોગ થાય છે.